ยินดีต้อนรับเข้าสู่การอบรมและสัมมนากับ NIDAPRO.COM

บริษัทฝึกอบรมและสัมมนานิด้าโปรเฟสชั่นแนลเทรนนิ้ง ผู้นำด้านการจัดการสัมมนาและฝึกอบรมด้านการบัญชีภาษีอากร การจัดซื้อ บุคคลและบริหารทั่วไป เลขานุการ คอมพิวเตอร์ และหลักสูตรอื่นๆอีกมากมายให้ท่านได้เลือกสรร จัดการและนำเสนอโดยผู้เชี่ยวชาญชั้นนำ และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ

 ตารางสัมมนา

ลำดับ เดือน หลักสูตรสัมมนา / วิทยากร สถานที่ Booking
1
06
มิ.ย.
2561
การวางแผนภาษีทั้งระบบ ภาษีเงินได้นิติบุคคล/ภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  วิทยากร : ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร
 
2
08
มิ.ย.
2561
เทคนิคการจัดบัญชีสำหรับธุรกิจก่อสร้างและรับจ้างทำของ
  วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)
 
3
08
มิ.ย.
2561
การจัดทำบัญชีภาษีอากร (ปรับปรุงรายการบัญชีเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล)
  วิทยากร : อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์
 
4
13
มิ.ย.
2561
เทคนิคการวางระบบต้นทุน การวิเคราะห์และการบริหารต้นทุน
  วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)
 
5
13
มิ.ย.
2561
กลยุทธ์! การจัดเตรียมและแก้ปัญหา เอกสารชำระเงินทางการค้าระหว่างประเทศ
  วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์
  -
6
14
มิ.ย.
2561
อัพเดทและเจาะลึก มาตรฐานการบัญชีใหม่ ที่ต้องปฏิบัติในปี 2561
  วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)
 
7
18
ส.ค.
2561
การปรับปรุงและพัฒนาระบบงานการเงิน (CASHIER) ที่มีประสิทธิภาพ
  วิทยากร : อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์ (CPA)
  -
8
20
มิ.ย.
2561
การจัดทำบัญชี และภาษีอากร BOI
  วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)
 
9
20
มิ.ย.
2561
เจาะลึก! ภาษีซื้อและภาษีซื้อต้องห้าม การเฉลี่ยภาษีซื้อ การปรับปรุงภาษีซื้อ
  วิทยากร : ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร
 
10
21
มิ.ย.
2561
เทคนิคและข้อควรระวังเกี่ยวกับการจัดระบบและการปรับปรุงเอกสารรับ – จ่ายเงิน สำหรับฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงิน
  วิทยากร : อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์
 
11
21
มิ.ย.
2561
บัญชีต้นทุน สำหรับธุรกิจอุตสาหกรรม (WORK SHOP)...(หลักสูตร 2 วัน)
  วิทยากร : อาจารย์ ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์
 
12
26
มิ.ย.
2561
ภาษีอากร สำหรับงานการเงิน TAX FOR CASHIER
  วิทยากร : อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์
 
13
27
มิ.ย.
2561
การบันทึกบัญชีลูกหนี้ การบริหารลูกหนี้และหนี้สูญ การควบคุมภายใน ตามมาตรฐานการบัญชี
  วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)
 
14
27
มิ.ย.
2561
VAT UPDATE สรุป..วิธีปฏิบัติ ปัญหาและแนวทางแก้ไขล่าสุด
  วิทยากร : ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร
 
15
28
มิ.ย.
2561
บัญชีสินค้าคงเหลือ การตรวจนับสินค้า การจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ
  วิทยากร : อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์
  นับชั่วโมงการอบรมผู้ทำบัญชี( บัญชี:3ชม. อื่นๆ:3ชม.)
16
28
มิ.ย.
2561
การจัดทำงบประมาณเงินสด (CASH BUDGET) เพื่อการบริหารสภาพคล่องอย่างมีประสิทธิภาพ
  วิทยากร : อาจารย์ ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์
 

 บทความ

more

 ข่าวสาร

more

 ลิ้งค์หน่วยงานสำคัญ

สภาวิชาชีพบัญชี
บริษัท นิด้าโปรเฟลชั่นแนลเทรนนิ้ง จำกัด
สำนักงานประกันสังคม
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรมสรรพากร
Scroll to Top