ยินดีต้อนรับเข้าสู่การอบรมและสัมมนากับ บริษัท นิด้าโปรเฟสชั่นแนลเทรนนิ้ง จำกัด

ผู้มีประสบการณ์ในการจัดอบรมและสัมมนา ด้านการบัญชี-ภาษีอากร ด้านการจัดซื้อ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิระดับประเทศ

 ตารางสัมมนา

ลำดับ เดือน หลักสูตรสัมมนา / วิทยากร สถานที่ Booking
1
25
พ.ย.
2563
INCOTERMS ® 2020 ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ ฉบับใหม่ (เริ่ม 1 มกราคม 2563)
  วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์
  -
2
20
พ.ค.
2563
ปัญหาและแนวปฏิบัติ การปรับปรุงและปิดบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ใหม่ล่าสุดบังคับใช้ 2563
  วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)
 
3
22
เม.ย.
2563
ต้นทุนมาตรฐาน (WORK SHOP) การจัดทำและการบันทึกบัญชี การวิเคราะห์ผลต่าง
  วิทยากร : อาจารย์ ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์
  -
4
24
ม.ค.
2563
เจาะลึกแนวปฏิบัติ ภาษีอากรสำหรับงานการเงิน TAX FOR CASHIER
  วิทยากร : อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์
  -
5
18
ก.ค.
2563
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาระภาษีที่มีผลกระทบต่อกำไรขาดทุนของธุรกิจ
  วิทยากร : คุณทวีชัย มีลาภ
  -
6
11
ก.ค.
2563
เคล็ดลับ การหักภาษี ณ ที่จ่ายทางธุรกิจ แบบเจาะลึก รู้แล้วไม่มีทางหักผิด
  วิทยากร : ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร
  -
7
28
ม.ค.
2563
UPDATE มาตรฐานการบัญชี TAS,TFRS ฉบับปรับปรุง ที่ต้องจัดทำปี 2563 (การเปลี่ยนแปลงสำคัญที่กระทบกับทุกธุรกิจ)
  วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)
  -
8
13
มี.ค.
2563
การจัดทำบัญชีของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ปัญหาภาษีอากรพร้อมสิทธิประโยชน์
  วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)
  -
9
26
ก.ย.
2563
เคล็ดลับ!..รายจ่ายต้องห้าม ปัญหาในการคำนวณกำไรสุทธิ พร้อมแนวปฏิบัติเพื่อนำรายจ่ายต้องห้ามกลับมาเป็นรายจ่ายทางภาษีที่สรรพากรยอมรับ
  วิทยากร : ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร
  -
10
30
ม.ค.
2563
BUDGETING การจัดทำแผนงบประมาณ ประจำปี (ภาคปฏิบัติ)
  วิทยากร : อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์ (CPA)
  -
11
31
ม.ค.
2563
เทคนิคการทำบัญชีภาษีอากร (เคล็ดลับการปรับปรุงรายการบัญชีเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล)
  วิทยากร : อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์
  -

 บทความ

more

 ข่าวสาร

more

 ลิ้งค์หน่วยงานสำคัญ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
สภาวิชาชีพบัญชี
บริษัท นิด้าโปรเฟลชั่นแนลเทรนนิ้ง จำกัด
สำนักงานประกันสังคม
กระทรวงพาณิชย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรมสรรพากร
Scroll to Top