ยินดีต้อนรับเข้าสู่การอบรมและสัมมนากับ NIDAPRO.COM

บริษัทฝึกอบรมและสัมมนานิด้าโปรเฟสชั่นแนลเทรนนิ้ง ผู้นำด้านการจัดการสัมมนาและฝึกอบรมด้านการบัญชีภาษีอากร การจัดซื้อ บุคคลและบริหารทั่วไป เลขานุการ คอมพิวเตอร์ และหลักสูตรอื่นๆอีกมากมายให้ท่านได้เลือกสรร จัดการและนำเสนอโดยผู้เชี่ยวชาญชั้นนำ และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ

 ตารางสัมมนา

ลำดับ เดือน หลักสูตรสัมมนา / วิทยากร สถานที่ Booking
1
08
ส.ค.
2561
เจาะลึก! ภาษีซื้อและภาษีซื้อต้องห้าม การเฉลี่ยภาษีซื้อ การปรับปรุงภาษีซื้อ
  วิทยากร : ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร
 
2
09
ส.ค.
2561
การจัดทำบัญชีภาษีอากร (ปรับปรุงรายการบัญชีเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล)
  วิทยากร : อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์
 
3
09
ส.ค.
2561
การจัดทำงบประมาณเงินสด (CASH BUDGET) เพื่อการบริหารสภาพคล่องอย่างมีประสิทธิภาพ
  วิทยากร : อาจารย์ ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์
 
4
10
ส.ค.
2561
การจัดทำบัญชี และภาษีอากร BOI
  วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)
 
5
10
ส.ค.
2561
กลยุทธ์! การจัดเตรียมและแก้ปัญหา เอกสารชำระเงินทางการค้าระหว่างประเทศ
  วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์
  -
6
15
ส.ค.
2561
การบันทึกบัญชีลูกหนี้ การบริหารลูกหนี้และหนี้สูญ การควบคุมภายใน ตามมาตรฐานการบัญชี
  วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)
 
7
15
ส.ค.
2561
VAT UPDATE สรุป..วิธีปฏิบัติ ปัญหาและแนวทางแก้ไขล่าสุด
  วิทยากร : ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร
 
8
16
ส.ค.
2561
ภาษีอากร สำหรับงานการเงิน TAX FOR CASHIER
  วิทยากร : อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์
 
9
18
ส.ค.
2561
การปรับปรุงและพัฒนาระบบงานการเงิน (CASHIER) ที่มีประสิทธิภาพ
  วิทยากร : อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์ (CPA)
  -
10
22
ส.ค.
2561
เทคนิคการจัดบัญชีสำหรับธุรกิจก่อสร้างและรับจ้างทำของ
  วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)
 
11
22
ส.ค.
2561
เทคนิคและข้อควรระวังเกี่ยวกับการจัดระบบและการปรับปรุงเอกสารรับ – จ่ายเงิน สำหรับฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงิน
  วิทยากร : อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์
 
12
23
ส.ค.
2561
อัพเดทและเจาะลึก มาตรฐานการบัญชีใหม่ ที่ต้องปฏิบัติในปี 2561
  วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)
 
13
23
ส.ค.
2561
บัญชีต้นทุน สำหรับธุรกิจอุตสาหกรรม (WORK SHOP)...(หลักสูตร 2 วัน)
  วิทยากร : อาจารย์ ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์
 
14
23
ส.ค.
2561
การบริหารการจัดส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ The Effective Delivery Management for Delivering System Rational and Significant
  วิทยากร : อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์ (CPA)
 
15
28
ส.ค.
2561
บัญชีสินค้าคงเหลือ การตรวจนับสินค้า การจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ
  วิทยากร : อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์
  นับชั่วโมงการอบรมผู้ทำบัญชี( บัญชี:3ชม. อื่นๆ:3ชม.)
16
29
ส.ค.
2561
เทคนิคการวางระบบต้นทุน การวิเคราะห์และการบริหารต้นทุน
  วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)
 
17
29
ส.ค.
2561
การวางแผนภาษีทั้งระบบ ภาษีเงินได้นิติบุคคล/ภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  วิทยากร : ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร
 

 บทความ

more

 ข่าวสาร

more

 ลิ้งค์หน่วยงานสำคัญ

สภาวิชาชีพบัญชี
บริษัท นิด้าโปรเฟลชั่นแนลเทรนนิ้ง จำกัด
สำนักงานประกันสังคม
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรมสรรพากร
Scroll to Top