ยินดีต้อนรับเข้าสู่การอบรมและสัมมนากับ NIDAPRO.COM

บริษัทฝึกอบรมและสัมมนานิด้าโปรเฟสชั่นแนลเทรนนิ้ง ผู้นำด้านการจัดการสัมมนาและฝึกอบรมด้านการบัญชีภาษีอากร การจัดซื้อ บุคคลและบริหารทั่วไป เลขานุการ คอมพิวเตอร์ และหลักสูตรอื่นๆอีกมากมายให้ท่านได้เลือกสรร จัดการและนำเสนอโดยผู้เชี่ยวชาญชั้นนำ และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ

 ตารางสัมมนา

ลำดับ เดือน หลักสูตรสัมมนา / วิทยากร สถานที่ Booking
1
03
เม.ย.
2561
บัญชีสินค้าคงเหลือ การตรวจนับสินค้า การจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ
  วิทยากร : อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์
 
2
10
เม.ย.
2561
เทคนิคการวางระบบต้นทุน การวิเคราะห์และการบริหารต้นทุน
  วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)
 
3
10
เม.ย.
2561
เจาะลึก! ภาษีซื้อและภาษีซื้อต้องห้าม การเฉลี่ยภาษีซื้อ การปรับปรุงภาษีซื้อ
  วิทยากร : ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร
 
4
19
เม.ย.
2561
การบันทึกบัญชีลูกหนี้ การบริหารลูกหนี้และหนี้สูญ การควบคุมภายใน ตามมาตรฐานการบัญชี
  วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)
 
5
19
เม.ย.
2561
เทคนิคและข้อควรระวังเกี่ยวกับการจัดระบบและการปรับปรุงเอกสารรับ – จ่ายเงิน สำหรับฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงิน
  วิทยากร : อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์
 
6
20
เม.ย.
2561
เทคนิคการจัดบัญชีสำหรับธุรกิจก่อสร้างและรับจ้างทำของ
  วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)
 
7
20
เม.ย.
2561
VAT UPDATE สรุป..วิธีปฏิบัติ ปัญหาและแนวทางแก้ไขล่าสุด
  วิทยากร : ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร
 
8
21
เม.ย.
2561
การลดต้นทุนในระบบงานโลจิสติกส์ Cost Reduction in Logistics Rational and Significant
  วิทยากร : อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์ (CPA)
 
9
24
เม.ย.
2561
อัพเดทและเจาะลึก มาตรฐานการบัญชีใหม่ ที่ต้องปฏิบัติในปี 2561
  วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)
 
10
24
เม.ย.
2561
การวางแผนภาษีทั้งระบบ ภาษีเงินได้นิติบุคคล/ภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  วิทยากร : ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร
 
11
25
เม.ย.
2561
การจัดทำบัญชี และภาษีอากร BOI
  วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)
 
12
26
เม.ย.
2561
ภาษีอากร สำหรับงานการเงิน TAX FOR CASHIER
  วิทยากร : อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์
 
13
26
เม.ย.
2561
บัญชีต้นทุน สำหรับธุรกิจอุตสาหกรรม (WORK SHOP)...(หลักสูตร 2 วัน)
  วิทยากร : อาจารย์ ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์
 
14
30
เม.ย.
2561
การจัดทำบัญชีภาษีอากร (ปรับปรุงรายการบัญชีเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล)
  วิทยากร : อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์
 
15
30
เม.ย.
2561
กลยุทธ์! การจัดเตรียมและแก้ปัญหา เอกสารชำระเงินทางการค้าระหว่างประเทศ
  วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์
  -

 บทความ

more

 ข่าวสาร

more

 ลิ้งค์หน่วยงานสำคัญ

สภาวิชาชีพบัญชี
บริษัท นิด้าโปรเฟลชั่นแนลเทรนนิ้ง จำกัด
สำนักงานประกันสังคม
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรมสรรพากร
Scroll to Top