การบริหารจัดการซัพพลายเออร์และประเมินผลงาน / Managing Vendors and Value Added Assessment

-


หลักการและเหตุผล 

    การทำงานจัดซื้อจะต้องติดต่อพึ่งพาซัพพลายเออร์ ดังนั้นจึงมักจะกล่าวว่า “งานจัดซื้อจะดีหรือเลว 

ให้ดูได้จากซัพพลายเออร์ที่เลือกไว้” 

    หลักสูตรนี้จะแนะนำวิธีคัดเลือกซัพพลายเออร์ และการประเมินผลงานเขาทั้งก่อนจะซื้อและหลังซื้อ 

ถ้าคัดเลือกและประเมินอย่างไม่มีระบบ การจัดซื้อก็จะเต็มไปด้วยปัญหา 

    ท่านจะได้รับแนวคิดใหม่ๆและถูกต้อง ซึ่งนำไปใช้ปฏิบัติงานได้จริงทันทีและผ่านการพิสูจน์ว่า 

ประสบผลสำเร็จมาแล้วหลายสิบรุ่น นอกจากจะแนะนำให้นักจัดซื้อรู้จักวิธีคัดเลือก 

วิธีไปเยี่ยมและตรวจสอบ รวมไปถึงการประเมินผลงานแล้ว 

    หลักสูตรนี้จะให้แนวคิดว่าของอย่างใดควรซื้อรายเดียวหรือซื้อควบกันไปสองเจ้า ควรซื้อจากต่างประเทศ 

หรือในประเทศ ควรซื้อจากผู้ผลิตหรือจากนายหน้า ควรเช่าหรือควรซื้อควรซื้อหรือควรทำเอง ฯลฯ

 

หัวข้อสัมมนา 

1. หลักคิดที่สำคัญในการเลือกคบซัพพลายเออร์ เพื่อสร้างซัพพลายเชนที่ดี

2. วิธีคิดเปรียบเทียบเมื่อจะซื้อหรือจะเช่า อย่างไหนได้ประโยชน์กว่า

3. วิธีคิดเปรียบเทียบเมื่อจะซื้อหรือทำเอง อย่างไหนจะเหมาะกว่า

4. เทคนิคการไปเยี่ยมซัพพลายเออร์ จำเป็นต้องไปเยี่ยมทุกรายหรือไม่

5. แบบฟอร์มบันทึกการเยี่ยมและตรวจสอบซัพพลายเออร์ (Supplier Audit)

6. การวัดผลงานและวิธีประเมินคุณภาพซัพพลายเออร์ (Supplier Rating)

7. ความแตกต่างของ Supplier Appraisal และ Supplier Evaluation

8. จะหาซัพพลายเออร์รายใหม่ได้จากที่ไหน และทำไมต้องหาใหม่

9. ข้อควรระวังเมื่อจะเปลี่ยนซัพพลายเออร์

10. วิธีสังเกตุอาการผิดปกติ และการบริหารความเสี่ยงในการคบค้ากับซัพพลายเออร์

11. องค์ประกอบ 11 ประการในการเลือกซัพพลายเออร์รายใหม่

12. ผลเสียในการซื้อของจากซัพพลายเออร์ผูกขาด (Monopoly) และวิธีแก้ไข

13. เหตุผลในการซื้อของจากซัพพลายเออร์เจ้าประจำ (Single Source Purchasing)

14. เมื่อไรควรซื้อจากแหล่งผลิตโดยตรง/นายหน้า/ตัวแทนจำหน่าย ข้อดีข้อเสียคืออะไร

15. ซื้อจากต่างประเทศดีกว่าการซื้อในประเทศจริงหรือ

16. บัญญัติ 10 ประการในการซื้อของต่างประเทศ

17. การทำ Certification Program เพื่อประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย

วิทยากร


คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

ประสบการณ์ :

- นายกสมาคมคนแรก (พ.ศ.2531-2549) 

สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

- คนไทยคนแรกที่ได้รับวุฒิบัตร C.P.M. และ A.P.P. สหรัฐอเมริกา

และ MCIPS กิตติมศักดิ์จากอังกฤษ

- ได้รับประกาศนียบัตร Lead Assessor for ISO-9000 สถาบัน IQC ของอังกฤษ

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 115
วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)
ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก / สถานี MRT สุขุมวิท
รุ่นที่ 116
วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)
ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก / สถานี MRT สุขุมวิท

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

3,900+VAT273 = 4,173 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 117 บาท)

 กรณีส่งเข้าอบรม 3 ท่านขึ้นไปจะได้ส่วนลดท่านละ 400 บาท

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

ทุกหลักสูตรจะมอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา

Scroll to Top