เจาะลึก Incoterms และ Payment Terms สำหรับการจัดซื้อและการตลาดต่างประเทศ . . . . . (หลักสูตร 2 วัน)

-


วันแรก - เจาะลึก INCOTERMS® สำหรับบริหารการจัดซื้อและการตลาด

         เพื่อให้ผู้ประกอบการค้าต่างประเทศได้ร่วมกันใช้กฎระเบียบในการส่งมอบที่เป็นมาตรฐานใหม่ตามการ

เปลี่ยนแปลงของ ต้นทุน ค่าใช้จ่าย และความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นเพราะการเคลื่อนย้ายสินค้าจากจุดต้นทางไปยัง

จุดปลายทางตลอดอนุกรมของการส่งมอบ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถประสานงานกับหน่วยงานอื่นได้อย่างสอด

คล้องทางสถาบันจึงได้จัดให้มีหัวข้อในการสัมมนาเพื่อประโยชน์แก่กิจการของท่านดังนี้

หัวข้อสัมมนา

1  ภาพรวมของข้อตกลงเงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศ

2  ความไม่เสถียรของค่าใช้จ่ายในการสงมอบแบบอเมริกาและการยกเลิกเพื่อมาร่วมใช้

    Incoterms® 2010

3  การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญจาก Incoterms ในอดีตสู่ Incoterms® ปัจจุบัน

Incoterms® 2010 The BIG CHANGES

5  สิทธิและหน้าที่ที่คู่ค้าต้องปฏิบัติให้กันและกัน

6  ลักษณะของสัญญาส่งมอบที่แสดงถึงภาระ ค่าใช้จ่าย และความเสี่ยง :

     Departure Contract, Shipment Contract and Arrival Contract

การแสดงการยอมรับ INCOTERMS® 2010 Rules ในเอกสารให้ถูกต้อง

สัญญาขนส่งกับ INCOTERMS® Rules

จุดรับภาระสำคัญของ INCOTERMS® ที่เปลี่ยนแปลงใหม่ทั้ง 11 Rules

10 การเลือก INCOTERMS® ให้เหมาะกับ Transportation Mode ที่ใช้

11 การ Break Down ราคาใน Invoice และ มูลค่าสินค้า ที่ต้องคิดบวกและลด

     เพื่อผ่านพิธีการศุลกากร

12 Incoterms® กับ Customs Terms ในประกาศพิธีการทางศุลกากร

13 เจรจาต่อรองเพื่อลดค่าใช้จ่าย และความเสี่ยงแต่ละ Critical Points

14 การนำกฎระเบียบ INCOTERMS®2010ไปใช้กับ P/O - P/I - L/C Application -B/L,

     Insurance  Document และ Commercial Invoice ให้ถูกต้อง

15 มูลค่าที่เอาประกันภัยขนส่งVersion ใหม่และการเลือกการคุ้มครองใน ให้เหมาะสมกับ

     Incoterms® ล่าสุด

16 กระดาษคำนวณต้นทุนในการส่งออกนำเข้า (Export-Import Costing Work Sheet)

17 ถาม ตอบ ตลอดการสัมมนาวันที่สอง - เจาะลึก International Payment Terms and Trade Finance

       (เฉพาะการอบรมวันที่สองนี้ แจกฟรี หนังสือประกอบการสัมมนา ชื่อ L/C & B/C เอกสารเพื่อการชำระเงิน

ทางการค้าระหว่างประเทศ เขียนโดย อาจารย์อาวุธ โพธิ์เล็ก ผู้นำการสัมมนา)

        การค้าระหว่างประเทศที่สำคัญมักเป็นการซื้อขายเอกสารการค้าและการเงินเสียมากกว่าตัวสินค้า

จึงมีกระบวนการข้อตกลงและเงื่อนไขในเอกสารที่จะต้องนำมาใช้เจรจากับคู่ค้า ธนาคาร บริษัทประกันภัย

ผู้ประกอบการขนส่งและอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง หากเข้าใจผิดนำมาใช้ผิดย่อมเกิดความเสี่ยงต่อผลประโยชน์

ของกิจการ

        ด้วยเหตุนี้เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถประสานงานกับหน่วย งานอื่นได้อย่างสอดคล้อง ทางสถาบันจึงได้

จัดให้มีหัวข้อในการสัมมนาเพื่อประโยชน์แก่กิจการของท่านดังนี้

หัวข้อสัมมนา

1  ข้อตกลงในการชำระเงินค่าสินค้าระหว่างประเทศตามมาตรฐาน ICC

2  Payment Terms Model เพื่อการประยุกต์ใช้ในการเจรจาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ

    Basis – Tenors – Remittance

การชำระเงินแบบ T/T คำมาตรฐานเรียกว่าอะไรกันแน่

วงเงินสินเชื่อ ที่ต้องใช้กับการค้าระหว่างประเทศ

5  การปฏิบัติการซื้อขายด้วยกระบวนการ L/C

6  ข้อตกลงที่สำคัญในเอกสารติดต่อซื้อขาย P/O, P/I or Order Confirmation

7  Terms & Conditions in The Application for Issuance of L/C

8  การผลักภาระค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงไว้ในเอกสาร

ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน ควรต่อรองอย่างไร

10 SWIFT and Telex L/C และการพิจารณา Amendment

11 T/R (Trust Receipt) และวิธีต่าง ๆ ในการนำไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ

12 Re-finance under Bank’s Credit and Seller’s Credit

13 Shipping Guarantee and Air Cargo D/O Endorsement

14 รู้จัก Transport Documents, Invoice & P/L., Invoice Declaration, Insurance Policy,

      Draft or B/E

15 ข้อพึงระวังสำหรับอนุพันธ์ของ L/C ทางการค้า: Transferable, Back to Back

      และ Red claused L/C

16 Letter of Guarantee and Standby L/C

17 การปฏิบัติการซื้อขายด้วยกระบวนการ B/C : D/P D/A

18 การปฏิบัติการซื้อขายด้วยกระบวนการ O/A : Open Account และ การพึ่งพากิจการ Factoring

19 การปฏิบัติการซื้อขายด้วยกระบวนการ A/P: Advance Payment และการป้องกันความเสี่ยง

     ด้วย B/G

20 การใช้สัญญาลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ: Spot, Forward, Swap,

      Option

21 ตอบข้อซักถาม ตลอดการสัมมนา

วิทยากร


คุณอาวุธ โพธิ์เล็ก

 - อดีตผู้ช่วยรองประธาน ธนาคารกรุงเทพพาณิชยการ ฝ่ายการต่างประเทศ

- อาจารย์และที่ปรึกษาด้านการค้าต่างประเทศและระเบียบศุลกากร

- กรรมการบริหาร Exim Education Group

- ผู้แต่งตำราด้านการค้าต่างประเทศ 

 

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

7,800+VAT546 = 8,346 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 234 บาท)

เข้าสัมมนา 1 วัน ท่านละ 3,900+VAT 273 = 4,173

เข้าสัมมนา 2 วัน ท่านละ 7,800+VAT 546 = 8,346

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

มอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา

Scroll to Top