การบริหารงานจัดซื้อและจัดการสต็อกเพื่อลดต้นทุน / Purchasing & Inventory Management for Cost Saving

-


หลักการและเหตุผล 

           การเก็บสต็อกไว้มากเกินไปทําให้ต้นทุนของบริษัทสูง ทําให้เสียเปรียบในการแข่งขัน แต่การเก็บสต็อก

ไว้ต่ำเกินไปก็ทําให้เสียเปรียบเช่นกันเพราะของจะขาดไม่พอใช้ไม่พอขาย ทําให้การปฏิบัติงานขลุกขลักเสียหาย ทํา

ให้เสียโอกาสและเสียลูกค้า การไม่รู้ว่าควรต้องลงมือสั่งซื้อเข้ามาเพิ่มเติมใหม่เมื่อไร และการไม่รู้ว่าควรจะสั่งซื้อครั้งละ

เท่าไรจึงจะเหมาะสม อีกทั้งเมื่อผู้ขายเสนอส่วนลดเมื่อซื้อมากหรือมีของแถมมาล่อใจก็ไม่สามารถคิดคํานวณเปรียบเทียบหาประโยชน์สูงสุดได้อย่างถูกต้อง ปัญหาเหล่านี้จะนําไปสู่การเสียเปรียบในการทําธุรกิจเป็นอย่างยิ่ง การตรวจนับ

สต็อก ที่ไม่ถูกต้องและไม่รู้วิธีป้องกันปัญหา ก็จะทําให้เสียโอกาสเสียลูกค้า การเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ ที่ใช้กันในบริษัท

ชั้นนําในการบริหารงานจัดซื้อและควบคุมดูแลระดับสต็อกให้พอดี จะช่วยให้เกิดแนวคิดในการปรับปรุงเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานโดยไม่ต้องเพิ่มคน 

หัวข้อสัมมนาหัวข้อสัมมนา 

1. การเก็บสต็อกไว้จะต้องมีค่าใช้จ่ายเสมอ จะคิดคํานวณค่าใช้จ่ายในการเก็บสต็อกได้อย่างไร  

2. ถ้าเก็บสต็อกน้อยเกินไปหรือของไม่พอใช้ก็จะมีความเสียหาย จะคํานวณค่าเสียหายได้อย่างไร  

3. แนวคิดเรื่องการเก็บสต็อกสําหรับผู้มีหน้าที่ในการบริหารงานจัดซื้อและจัดการสต็อก  

4. แนวคิดเรื่องระดับบริการ และสต็อกกันชน และคณะกรรมการบริหารพัสดุ 

5. กุญแจ 4 ดอกเพื่อนําสู่ประสิทธิภาพสงสูดในการบริหารงานจัดซื้อและจัดการสต็อก  

          - กุญแจดอกที่ 1...พยากรณ์ปริมาณการใช้งานและการขายได้แม่นยํา  

          - กุญแจดอกที่ 2...กําหนดปริมาณกันชนไว้เผื่อเหนียวได้อย่างเหมาะสม  

          - กุญแจดอกที่ 3...รู้ว่าเมื่อไรควรจะลงมือสั่งซื้อเข้ามาเพิ่มเติม  

          - กุญแจดอกที่ 4...รู้ว่าควรสั่งซื้อครั้งละเท่าไรจึงจะประหยัดที่สุด  

6. วิธีคํานวณเปรียบเทียบเพื่อประโยชน์สูงสุดเมื่อมีส่วนลดหรือของแถมว่าควรสั่งซื้อครั้งละเท่าไรดี  

7. การแยกแยะสินค้า/วัตถุดิบ/ชิ้นส่วน ให้ง่ายต่อการควบคุมดูแลและการจัดซื้อ โดยวิธีต่างๆ เช่น  

          - วิเคราะห์แบบพาเรโต้หรือเอบีซี (ABC & Pareto analysis)  

          - วิเคราะห์ความวิกฤติของการใช้งาน (VED 

          - วิเคราะห์ความยุ่งยากในการจัดซื้อจัดหา (SDE 

          - วิเคราะห์ความซับซ้อนในกระบวนการ GOLF  

8. วิธีวางแผนการจัดซื้อจัดหาและเก็บสต็อกโดยใช้ระบบสามมิติ MUSIC 

   (Multi Unit Selective Inventory Control) Three Dimensional Approach  

9. การวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระดับสต็อกที่เก็บไว้โดยวิธีต่างๆ  

          - สต็อกพอใช้ได้นานเท่าไร MOS (Month of supply)  

          - ใช้เงินหมุนสต็อกได้กี่รอบ ITR (Inventory turnover rate)  

          - ดัชนีการเก็บอะหลั่ย Spare part index  

10. การเช็คสต็อกอย่างมีประสิทธิภาพโดยวิธีการต่างๆ กัน  

11. การหาข้อบกพร่องเมื่อเอกสารการเช็คสต็อกไม่ตรงกับของจริง  

12. การกําหนดรหัสพัสดุและสินค้าเพื่อป้องกันการเก็บของซ้ําซ้อน

วิทยากร


คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

ประสบการณ์ :

- นายกสมาคมคนแรก (พ.ศ.2531-2549) 

สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

- คนไทยคนแรกที่ได้รับวุฒิบัตร C.P.M. และ A.P.P. สหรัฐอเมริกา

และ MCIPS กิตติมศักดิ์จากอังกฤษ

- ได้รับประกาศนียบัตร Lead Assessor for ISO-9000 สถาบัน IQC ของอังกฤษ

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 109
วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)
ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก / สถานี MRT สุขุมวิท
รุ่นที่ 110
วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 09:00 - 16:30 น.
โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)
ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก / สถานี MRT สุขุมวิท

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

3,900+VAT273 = 4,173 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 117 บาท)

 กรณีส่งเข้าอบรม 3 ท่านขึ้นไปจะได้ส่วนลดท่านละ 400 บาท

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

มอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา

Scroll to Top