การบริหารคลังสินค้าและพัสดุ แบบมืออาชีพ

-


รายละเอียดในการสัมมนา

1. เทคนิคการบริหารสินค้าคงคลังแบบมืออาชีพ

2. การจัดผังสถานที่ในคลังสินค้าและการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัวสูงสุด

3. ขั้นตอนในการบริหารคลังสินค้า

               - การรับสินค้าและพัสดุเข้าคลัง

               - การจัดเก็บสินค้าและพัสดุในคลัง

               - การจัดสายและวิธีการเบิกและจ่ายของออกจากคลัง

               - เทคนิคการบันทึกรับสินค้าเข้าคลังและบันทึกเบิก – จ่าย

                  แบบ UPDATE REALTIME เพื่อทราบยอดคงเหลือตลอดเวลา

4. ระบบเอกสารและการจัดทำเอกสารในระบบงานคลังสินค้า

5. การจัดทำรายงาน STOCK สินค้า

6. การแยกเก็บสินค้าตัวอย่างจากสินค้าปกติ

7. การบริหารและการจัดเก็บสินค้าหมดอายุ เสื่อมคุณภาพ สินค้าชำรุดต่ำกว่ามาตรฐาน

    เศษซากวัสดุเหลือจากการผลิต

8. เทคนิคการตรวจสอบควบคุมการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ในคลังสินค้า เพื่อป้องกันการรั่วไหล

9. การจัดระบบและควบคุมความปลอดภัยในคลังสินค้า

10. การจัดระบบบริหารเพื่อคุณภาพงานบริการของพนักงานคลังสินค้า (SERVICE MIND)

11. การบริหารเวลาแบบมืออาชีพสำหรับงานคลังสินค้า

วิทยากร


อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์ (CPA)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ปรึกษาและวางระบบบัญชี

มีประสบการณ์ในการบริหารงานด้านการบัญชีมากกว่า 35

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 79
วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 09:00 - 16:30 น.
โรงแรมเดอะพาลาสโซ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
(MRT สถานีห้วยขวาง ออกประตู 3 / เข้าซอยเนียมอุทิศ)

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

2,700+VAT189 = 2,889 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 81 บาท)
Scroll to Top