ATIGA จัดซื้อสินค้าใน ASEAN ด้วยสิทธิพิเศษ อัตราภาษีร้อยละศูนย์ / ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT

-


        ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT หรือ ATIGA คือความตกลงเพื่อการซื้อขายสินค้าใน ASEAN

ที่จัดให้ผู้ซื้อได้รับสิทธิพิเศษต่าง ๆ จากผู้ขายด้วยการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบของประชาคมที่ว่า

ด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าก่อนการได้รับสิทธิพิเศษต่าง ๆ ทำให้การสั่งซื้อไร้อุปสรรคด้วยอัตราภาษีนำเข้าร้อยละศูนย์

และไร้อุปสรรคที่เคยมีอื่น (Tariff and Non-Tariff Barriers) สิ่งสำคัญคือความถูกต้องในการใช้ถ้อยคำ

ระบุในเอกสารสัญญา และการเลือกผู้ขายที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการให้สิทธิ์แก่ผู้ซื้อ นอกจากนั้นต้นปี 2559

จะมีการใช้ Invoice Declaration เป็นเอกสารแสดงสิทธิ์แบบใหม่ ที่นอกเหนือจากการใช้ Form ATIGA (D)

แบบเดิมกันแพร่หลายยิ่งขึ้นแล้ว

        ทางสถาบันจึงเห็นควรได้มีการจัดสัมมนาเพื่อให้นักจัดซื้อ และนักการตลาดได้รับทราบและซักถามข้อมูล

จากผู้บรรยายที่มีประสบการณ์ครบวงจร อันจะนำมาซึ่งประโยชน์ต่อความเติบโตขององค์กรของท่านได้เป็นอย่างดี

 

หัวข้อสัมมนา (09.00 – 16.00 น.)

 

 

1. ภาพรวม ASEAN จาก ASEAN C – AFTA CEPT (D) จนถึง AFTA ATIGA (D) ในปํจจุบัน

 

2. สิทธิประโยชน์จากกำแพงภาษีและกำแพงที่ไม่ใช่ภาษี (Tariff and Non-Tariff Barriers)

 

3. ยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี และแนวทางปฏิบัติสำหรับ Free Flows of Goods

 

4. ความร่วมมือในเสาหลักสำคัญของ AEC

 

5. มาตรการสินค้าที่ได้สิทธิประโยชน์

 

6. เนื้อหา "มาตราสำคัญใน ATIGA" ทั้ง 11 บท และข้อยกเว้น

 

7. กฎศุลกากร สำหรับขอใช้สิทธิประโยชน์ใน ATIGA

 

8. เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดในอาเซียน 10 ประเทศ

 

9. การเตรียมการทางการตลาดก่อนเสนอตัวในประชาคม

 

10. Certificate of Origin ในความต้องการของ L/C & B/C และการชำระเงินแบบอื่น

 

11. หลักเกณฑ์การออก Certificate of Origin (Form D)

 

12. บัญชีราคาสินและ Self Certification และข้อความที่จะต้องใช้รับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง

 

13. แนวทางและคณุสมบัติการขึ้นทะเบียนเป็น Certified Exporter ใน ATIGA

 

14. Incoterms และ Customs Delivery Terms ที่เกี่ยวพันกับ ATIGA

 

15. วงจรการค้า 2 ฝ่าย ด้วย L/C ของคู่ค้า และผู้รับผิดชอบตามเกณฑ์

 

16. วงจรการค้า 3 ฝ่าย ด้วย Transferable & Back to Back L/C และการประยุกต์ใช้ C/O ATIGA (Form D)

 

17. ถ้อยคำที่ต้องระบุใน P/O, P/I รวมทั้ง Application และ L/C เพื่อเรียกร้องเอา C/O & INV Declaration

 

18. Appendix for Logistics of ASEAN Connectivity

 

19. ตอบข้อซักถาม

 

วิทยากร


คุณอาวุธ โพธิ์เล็ก

 - อดีตผู้ช่วยรองประธาน ธนาคารกรุงเทพพาณิชยการ ฝ่ายการต่างประเทศ

- อาจารย์และที่ปรึกษาด้านการค้าต่างประเทศและระเบียบศุลกากร

- กรรมการบริหาร Exim Education Group

- ผู้แต่งตำราด้านการค้าต่างประเทศ 

 

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

3,900+VAT273 = 4,173 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 117 บาท)

 กรณีส่งเข้าอบรม 3 ท่านขึ้นไปจะได้ส่วนลดท่านละ 400 บาท

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

ทุกหลักสูตรจะมอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา

 

Scroll to Top