การจัดทำงบประมาณเงินสด (CASH BUDGET) เพื่อการบริหารสภาพคล่องอย่างมีประสิทธิภาพรายละเอียดในการสัมมนา

1. ความสำคัญของการจัดทำงบประมาณเงินสดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงบประมาณ

2. เป้าหมายและข้อสมมุติของงบประมาณ

     - เป้าหมายทางการเงินและการดำเนินงาน

     - ข้อสมมุติเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเงินและการดำเนินงาน

3. การจัดเตรียมข้อมูลก่อนการจัดทำงบประมาณเงินสด

     - งบประมาณขาย (Sales Budget)

     - งบประมาณซ์้อ (Purchas Budget)

     - งบประมาณผลิต (Production Budget) กรณีประกอบธุรกิจผลิตสินค้าเพื่อขาย

     - งบประมาณค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (Selling and Administrative Expenses Budget)

     - งบประมาณลงทุน

4. การจัดทำงบประมาณเงินสด (Cash Budgeting)

     - เงินสดรับ (Cash Receipts)

     - เงินสดจ่าย (Cash Disbursements)

     - เงินสดคงเหลือขั้นต่ำ (Minimum Cash Balance)

5. การนำข้อมูลจากงบประมาณเงินสดไปใช้เพื่อการวางแผนและตัดสินใจด้านการบริหารสภาพคล่อง

วิทยากร


อาจารย์ ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์

MBA Indiana University U.S.A.

บัญชีมหาบัณฑิต บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่ปรึกษาด้านการบัญชีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและบริษัทเอกชน

อาจารย์พิเศษ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

2,700+VAT189 = 2,889 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 81 บาท)
Scroll to Top