การวางแผนภาษี BOI อย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุดทางภาษีอากร

นับชั่วโมงการอบรมผู้ทำบัญชี( อื่นๆ:6ชม.)
ผู้สอบบัญชี( อื่นๆ:6ชม.)


สาเหตุที่ท่านควรเข้าสัมมนาโครงการนี้

           ธุรกิจ BOI เป็นธุรกิจที่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีอย่างมาก แต่ก็มักจะโดนสรรพากรเพ่งเล็งอยู่เสมอ

ด้วยผู้ปฎิบัติไม่แม่นในหลักภาษี ทำให้ต้องเสียสิทธิมากมาย ร้ายกว่านั้นยังถูกบวกกลับและ ต้องเสียเบี้ยปรับ

เงินเพิ่มอีกมากมาย

           สถาบันจึงได้จัดหลักสูตรนี้ขึ้นเพื่อเป็นแนวการจัดทำบัญชีที่ทั้งกรมสรรพากร และกระทรวงพาณิชย์

ยอมรับ

 

รายละเอียดในการสัมมนา 

1. สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน

2. กฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวกับกิจการ BOI

3. วันที่เริ่มรายได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและวันที่เริ่มใช้สิทธิ


4. การวางแผนภาษีและการคำนวณรายได้สำหรับกิจการ BOI และ NON-BOI


4.1 วางแผนเกี่ยวกับการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร


4.2 วางแผนเกี่ยวกับภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผล (Dividend)


4.3 วางแผนเกี่ยวกับการวางประกันภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อการนำเข้าสินค้า


4.4 วางแผนเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย


4.5 วางแผนเพื่อการคำนวณกำไรสุทธิ การเฉลี่ยรายได้และค่าใช้จ่าย BOI และ NON-BOI


5. วางแผนภาษีกรณีมีผลขาดทุนประจำปีของกิจการ


5.1 การใช้ผลขาดทุนของกิจการที่ได้รับ BOI


5.2 การใช้ผลขาดทุนของกิจการที่ได้รับ BOI และ NON-BOI


5.3 การใช้ผลขาดทุนของกิจการที่ได้รับ BOI ทั้งบัตรเดียวและหลายบัตร


6. วางแผนเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการส่งเสริมสำหรับกิจการ BOI


6.1 การใช้ผลขาดทุนสะสมของธุรกิจ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริม BOI


6.2 การประมาณการเพื่อเสียภาษีกลางปีและการคำนวณภาษีสิ้นปี ทั้ง BOI และ NON-BOI


6.3 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมBOI ต้องเสียภาษีหลายอัตรา จะคำนวณอย่างไร


7 วางแผนป้องกันกับประเด็นที่สรรพกรมักตรวจสอบ กรณี...


7.1 ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ


7.2 วันที่เริ่มใช้สิทธิ
วันที่เริ่มมีรายได้และรายจ่ายจากการประกอบกิจการ BOI


7.3 รายได้ของกิจการ
BOIที่ได้รับการยกเว้นภาษี


7.4 รายได้จากผลิตผลพลอยได้ เศษวัสดุ สินค้าไม่ผ่าน QC ของกิจการ BOI


7.5 การจำหน่ายเครื่องจักร
เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือทรัพย์สิน ที่ซื้อมาในระหว่างได้รับ BOI


7.6 รับชำระค่าเสียหายจากประกันภัย


7.7 รายได้อื่นหรือดอกเบี้ยที่ได้รับเป็นประจำจากการประกอบกิจการ BOI


7.8 กรณีผิดพลาดจากการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 และแนวทางแก้ไข

วิทยากร


ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร

 กรมสรรพากร

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

2,700+VAT189 = 2,889 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 81 บาท)
Scroll to Top