กลยุทธ์! การจัดเตรียมและแก้ปัญหา เอกสารชำระเงินทางการค้าระหว่างประเทศ

-


รายละเอียดในการสัมมนา

1. ข้อควรระวังในการทำเอกสารสัญญาซื้อ-ขาย


           - PROFORMA  INVOICE


           - PURCHASE  ORDER


           - SALE  CONTRACT


           - QUOTATION


2. การเลือกใช้ INCOTERMS 2010 (บังคับใช้ปี 2011) เปลี่ยนแปลงจาก 14 Terms เหลื่อ 11 Terms


           - ความเสี่ยง ค่าใช้จ่าย และผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องแต่ละ Terms ของ INCOTERMS


           - เอกสารที่ต้องจัดทำตาม INCOTERMS 2010

3. การเลือกใช้ข้อความในเอกสารใบคำขอเปิด Letter of Credit


            - ชนิดเอกสารและจำนวนที่ต้องใช้


            - เทอมการชำระเงิน


4. การเตรียมการจัดทำเอกสาร การตรวจสอบให้ตรงตามเงื่อนไขของ L/C


            - Bill of Exchange, Invoices, Packing List, Insurance Certificate, Bill of Lading,


              Certificate of Origin ฯลฯ


5. การจัดเตรียมทำ เอกสาร T/R (Trust Receipt) และ Shipping Guarantee (S/G)


6. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเรียกเก็บ (Bill for Collection)


            - DOCUMENT AGAINST PAYMENT (D/P)


            - DOCUMENT AGAINST ACCEPTANCE (D/A)


7. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ OPEN ACCOUNT


             - ความสัมพันธ์ระหว่าง OPEN ACCOUNT กับ FACTORING


8. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ ADVANCED OF PAYMENT


9. การจัดทำเอกสารเกี่ยวกับ T/T PAYMENT


10. แนวทางการแก้ไขเอกสารที่มี DISCREPANCIES (ข้อผิดพลาด)

วิทยากร


อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

 ประสบการณ์ :

ผู้จัดการสาขา,ผู้จัดการศูนย์ต่างประเทศ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

ที่ปรึกษา

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME BANK)

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

2,700+VAT189 = 2,889 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 81 บาท)
Scroll to Top