เทคนิคการวางระบบบัญชีและปรับปรุงระบบบัญชี

นับชั่วโมงการอบรมผู้ทำบัญชี( บัญชี:6ชม.)
ผู้สอบบัญชี( บัญชี:6ชม.)


รายละเอียดในการสัมมนา


1.) เหตุผลและความสำคัญของการมีระบบบัญชีที่มีประสิทธิภาพ


2.) ความล้มเหลวและความสำเร็วของการวางระบบบัญชี


3.) วิเคราะห์โครงสร้างบัญชีเดิมและโครงสร้างธุรกิจเพื่อการวางระบบบัญชีทที่ตรงตามวัตถุประสงค์


4.) มาตรฐานการบัญชีที่มีผลกระทำต่อแนวทางการวางระบบบัญชี


5.) วงจรบัญชีและผังบัญชีที่เหมาะสมกับธุรกิจ


6.) เทคนิคและขั้นตอนในการวางระบบบัญชีใหม่และการปรับปรุงระบบบัญชีเดิม:-


         6.1) ระบบบัญชีสินทรัพย์


                     - ระบบการจัดซื้อ การบันทึกทะเบียนทรัพย์สิน


                     - ค่าเสื่อมราคาค่าสึกหรอทรัพย์สิน


                     - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน


         6.2) ระบบบัญชีเงินสด


                     - ระบบเงินสดรับ


                     - ระบบเงินสดจ่าย


                     - ระบบเงินสดย่อย


         6.3) ระบบบัญชีสินค้า


                     - ระบบบัญชีสินค้าคงเหลือ


                     - ระบบการเบิกจ่าย การตรวจนับ


         6.4) ระบบบัญชีรายได้และค่าใช้จ่าย


                     - ระบบขายเชื่อ


                     - ระบบขายเงินสด


                     - ระบบการซื้อเงินสดและซื้อเครดิต


                     - ระบบการจ่ายชำระหนี้


7.) การวางระบบและการออกแบบเอกสารทางบัญชี - การเงิน


8.) การออกเอกสารหลักฐาน การจัดเก็บ การบันทึกบัญชีตลอดจนรายงานต่างๆให้เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ


9.) ลักษณะและชนิดของเอกสารทางบัญชีระบบการควบคุมและตรวจสอบที่เป็นมาตรฐาน

วิทยากร


อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์

 ผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร (TAX AUDITOR)

ประสบการณ์:

รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี บริษัท เอ็มบีเค จำกัด (มหาชน)

ที่ปรึกษาและวางระบบบัญชี ในการบริหารงานด้านบัญชีมากกว่า 25 ปี

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

2,700+VAT189 = 2,889 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 81 บาท)
Scroll to Top