ภาษีอากร สำหรับงานการเงิน TAX FOR CASHIERรายละเอียดในการสัมมนา


Part 1   
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย ประกาศ คำสั่งต่างๆ ตามประมวลรัษฎากร


             ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการเงิน


Part 2   
การหักภาษีที่จ่าย ตามหลักเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงใหม่และเกี่ยวข้องกับระบบงาน 


              ด้านการเงิน


1.  ผู้มีหน้าที่หัก ภาษีที่จ่าย


2.  รูปแบบและรายละเอียดของหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายแบบใหม่


3.  หนังสือรับรองการหักที่จ่าย สามารถออกใบแทนได้หรือไม่มีแนวปฏิบัติอย่างไร


4.  อัตราการหักภาษีที่จ่ายประเภทต่างๆ ที่ต้องทราบและมักมีปัญหา


     เช่น ดอกเบี้ย ค่าบริการ ค่าเช่า ขนส่ง จ้างทำของ ฯลฯ


5.  รายการสำคัญๆ ที่ต้องลงรายละเอียดในหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 


     เช่น เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อ ที่อยู่ วันที่ ลายเซ็น


6.  แนวปฏิบัติเมื่อผู้ขายไม่ยอมให้หักฯ หรือผู้จ่ายเงินมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย แต่ไม่ได้หักไว้


7.  ความผิดจากการหักภาษี ไม่ถูกต้อง ไม่หัก หรือหักอัตราผิด


Part 3   
แนวปฏิบัติ ข้อควรระวังเกี่ยวกับใบกำกับภาษี ใบแทน ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้


1.  จุดความรับผิดในการออกใบกำกับภาษี


2.  การออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป อย่างย่อหรือออกเป็นชุด


3.  การตรวจรับใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป อย่างย่อหรือออกเป็นชุด


4.  เงื่อนไข และหลักเกณฑ์การออกใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้


5.  เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ในการออกใบแทนใบกำกับภาษี


6.  ข้อสังเกตลักษณะของใบกำกับภาษีปลอม


7.  ความผิด กรณีกฎหมายกำหนดว่าต้องออกใบกำกับภาษีแต่ไม่ยอมออกให้ลูกค้า


     หรือออกใบกำกับภาษีโดยไม่มีสิทธิ


8.  กรณีชำระเงินด้วยเช็คหรือโอนเงินผ่านธนาคารจะลงวันที่ใดในใบกำกับภาษี


9.  การออกใบกำกับภาษีกรณีมีส่วนลดหรือมีของแถม


10. การคำนวณ VAT และการปัดเศษสตางค์


11.ได้รับใบกำกับภาษีล่าช้า ข้ามเดือน

วิทยากร


อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์

 ผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร (TAX AUDITOR)

ประสบการณ์:

รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี บริษัท เอ็มบีเค จำกัด (มหาชน)

ที่ปรึกษาและวางระบบบัญชี ในการบริหารงานด้านบัญชีมากกว่า 25 ปี

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

2,700+VAT189 = 2,889 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 81 บาท)
Scroll to Top