การจัดทำบัญชี และภาษีอากร BOI

นับชั่วโมงการอบรมผู้ทำบัญชี( อื่นๆ:6ชม.)
ผู้สอบบัญชี( อื่นๆ:6ชม.)


รายละเอียดในการสัมมนา


1) ระบบบัญชีของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI


2) ภาระภาษีของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI


3) สิทธิประโยชน์ภาษีใหม่และข้อควรระวังด้านภาษีจากการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI


    3.1) รายได้ที่ได้รับการยกเว้น (BOI) และรายได้ที่ไม่รับการยกเว้น (NON BOI)


             - การจำหน่ายสินค้าทดลองผลิต สินค้าตัวอย่าง


             - การจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลอยได้ เศษซาก ของเสียสินค้าต่ำกว่ามาตรฐาน


             - จำหน่ายเครื่องมือ เครื่องจักร ที่หมดสภาพการใช้งานหรือล้าสมัย


    3.2) รายจ่ายของ BOI และ NON BOI


             - เงื่อนไขสิทธิประโยชน์จากการส่งออกเพิ่มขึ้น


             - รายจ่ายที่มีลักษณะลงทุน รายจ่ายเพื่อหากำไรหรือก่อให้เกิดรายได้


             - รายจ่ายต้องห้าม และภาษีซื้อต้องห้าม ฯลฯ


4) การยกเว้นนำเข้าเครื่องจักร วัตถุดิบและกรณีจำหน่ายจ่ายโอนรายการดังกล่าว


    ก่อนหมดอายุการส่งเสริมการลงทุนจะมีภาระภาษีอะไรบ้าง


5) การคำนวณผลขาดทุนสะสมไม่เกิน 5 ปี ของกิจการ BOI และ NON BOI


7) หลักเกณฑ์ใหม่เกี่ยวกับการส่งออก ได้รับสิทธิเสีย VAT 0%


8) การจัดทำบัญชีของธุรกิจที่ได้รับ BOI และ NON BOI


              - เทคนิคการแยกและตรวจสอบเอกสารก่อนการบันทึกบัญชีทั้ง BOI และ NON BOI


              - กระบวนการจัดทำบัญชีของกิจการพร้อมแนวทางการเฉลี่ยรายได้ 


                และค่าใช้จ่ายให้กับ BOI และ NON BOI


              - การเฉลี่ยภาษีซื้อ กรณีที่กิจการมีรายได้ที่เสีย VAT และ NON VAT


9) การคำนวณกำไรสุทธิตามหลักเกณฑ์ของ BOI

วิทยากร


อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ปรึกษาและวางระบบบัญชี

มีประสบการณ์ในการบริหารงานด้านบัญชีมากกว่า 35 ปี

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 74
วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 09:00 - 16:30 น.
โรงแรมเดอะพาลาสโซ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
(MRT สถานีห้วยขวาง ออกประตู 3 / เข้าซอยเนียมอุทิศ)

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

2,700+VAT189 = 2,889 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 81 บาท)
Scroll to Top