การจัดทำบัญชีภาษีอากร (ปรับปรุงรายการบัญชีเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล)ความสำคัญ

             ในการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการหรือผู้บริหาร มักพบปัญหา

ทางด้านบัญชี ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีและการชำระภาษี การวางระบบบัญชีและภาษี

ที่รู้จริง อาจทำให้เสียภาษีมากเกินไป 

           ดังนั้นนักบัญชีต้องความรู้อย่างรอบด้านและแม่นยำ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธรุกิจ

รายละเอียดในการสัมมนา

1. ข้อแตกต่างระหว่างหลักเกณฑ์ตามมาตรฐานการบัญชีกับหลักของกฎหมายภาษีอากร

     ที่ต้องทำความเข้าใจ

2. แนวปฏิบัติการปรับปรุงกำไรสุทธิให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ทางภาษีอากร 

     มาตรา 65 ตรี และ 65 ทวิ

3. ข้อควรระวังเกี่ยวกับการรับรู้รายได้ และค่าใช้จ่าย

           - รายได้ที่ต้องเสียภาษีและรายได้ที่ได้รับการยกเว้นทางภาษี

           - รายจ่ายลงทุนและรายจ่ายเพื่อหากำไรหรือก่อให้เกิดรายได้

           - รายจ่ายต้องห้าม และภาษีซื้อต้องห้าม

           - เครดิตภาษี ภาษีหักที่จ่าย และผลขาดทุนย้อนหลัง

4. การคิดค่าเสื่อมราคา ค่าสึกหรอ การตีราคาทรัพย์สิน

5. การคำนวณสินค้าคงเหลือ การตีราคาสินค้า การตรวจนับสินค้า การทำลายสินค้า 

    สินค้าขาด สินค้าเกินจากสต๊อก

6. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับหนี้สูญและการจำหน่ายหนี้สูญทางภาษีอากร

7. ข้อควรระวังและปัญหาการกรอกแบบ ภ.ง.ด. 50

8. การปรับปรุงและแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชีต่างๆ

วิทยากร


อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์

 ผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร (TAX AUDITOR)

ประสบการณ์:

รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี บริษัท เอ็มบีเค จำกัด (มหาชน)

ที่ปรึกษาและวางระบบบัญชี ในการบริหารงานด้านบัญชีมากกว่า 25 ปี

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

2,700+VAT189 = 2,889 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 81 บาท)
Scroll to Top