VAT UPDATE สรุป..วิธีปฏิบัติ ปัญหาและแนวทางแก้ไขล่าสุดรายละเอียดในการสัมมนา


1. สรุปกฎหมาย VAT ที่สำคัญๆ ที่ออกในปีนี้


              - จุดความรับผิด (Tax Point) / ใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้


              - การจัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม/การยื่นแบบและการขอคืนภาษี


2. วิธีปฏิบัติและปัญหาที่เกิดจากภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมกฎหมายใหม่ล่าสุด


              - ปัญหาการตีความของกรมสรรพากร จุดความรับผิด (TAX POINT) เมื่อขายบริการ


              - ขอคืนภาษีสาเหตุในการเข้าตรวจสอบภาษีของสรรพากร


              - ปัญหาการจดทะเบียน การแจ้งเปลี่ยนแปลง


              - การลดข้อผิดพลาดในการยื่นแบบและสำรวจภาษี


              - ปัญหาการยกเว้นภาษีและการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มอัตรา 0%


3. วิธีปฏิบัติและปัญหาที่เกิดจากใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้


              - แนวทางและปัญหา ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้/ใบกำกับภาษีปลอม


              - การออกใบกำกับภาษีของธุรกิจขายสินค้าและบริการรายย่อย


              - ออกใบกำกับภาษีกับปัญหาจุดความรับผิด


              - การออกใบกำกับภาษี กรณีมีรายการลดราคา แจก แถม


              - ข้อความที่ต้องระบุในใบกำกับภาษี


              - การออกใบกำกับภาษี กรณีสินค้าขาดจากบัญชี


              - แนวปฏิบัติเมื่อเขียนผิด ทำหาย และข้อผ่อนปรนของกรมสรรพากร


4. วิธีปฏิบัติและปัญหาที่เกิดจากการทำรายงานภาษีซื้อ


              - การออกใบกำกับภาษีเดิม แล้วออกใบกำกับภาษีใหม่ลงรายงานอย่างไร


              - ภาษีซื้อต้องห้าม ต้องลงรายการในรายงานภาษีซื้อหรือไม่


              - ลงรายการขาด/เกิน มีผลอย่างไร


              - ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ ทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบอย่างไร


              - การยกเลิกใบกำกับภาษีเดิมแล้วออกใบกำกับภาษีใหม่ ลงรายงานอย่างไร


              - การเปลี่ยนอะไหล่ฟรี ตามสัญญาประกัน สรรพากรจะเชื่อได้หรือไม่


              - ลงรายงานภาษีซื้อแล้ว แต่ยังไม่ได้ออกใบกำกับภาษีแก้ไขอย่างไร


              - สินค้าที่เบิกไปเป็นของแจกปีใหม่ บันทึกรายการอย่างไร


5. วิธีปฏิบัติและปัญหาจากการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม


              - SALE PROMOTION/การเฉลี่ยภาษีซื้อ

วิทยากร


ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร

 กรมสรรพากร

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

2,700+VAT189 = 2,889 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 81 บาท)
Scroll to Top