จัดซื้ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพ / How to Purchase Effectively

-


ความสำคัญ

      กระบวนการทำงานจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละบริษัทนั้น เป็นต้นน้ำของกิจการ

หากเกิดการสะดุดขลุกขลักก็ย่อมสร้างความปั่นป่วนต่อการปฏิบัติงานต่างๆ

      ดังนั้นผู้ที่ทำงานในฝ่ายจัดซื้อจึงควรมีตวามรู้ความเข้าใจ ในวิธีการซื้อรูปแบบต่างๆ

ให้ถ่องแท้ อีกทั้งควรเข้าใจข้อดีข้อเสียของการจัดซื้อรูปแบบต่างๆด้วย

 

หัวข้อสัมมนา

1. ประสิทธิภาพของงานจัดซื้อในสายตาผู้บริหาร

2. อะไรคือสิ่งบ่งชี้ว่างานจัดซื้อมีประสิทธิภาพ

3. ข้อดีข้อเสียของการจัดองค์กรจัดซื้อแบบศูนย์รวม แบบกระจายอำนาจ

    และแบบผสมผสาน

4. เทคนิค วิธีการสั่งซื้อ รูปแบบต่างๆ

         - Bidding, Tender (ประมูลประกวดราคา)

         - E-Auction

         - Blanket Order, Call-off contract

         - Fixed contract

         - Systems Contracting

         - Consignment

         - Service Runner

         - Rubber stamp (ตรายาง)

         - Just in Time

         - Purchasing Card

         - Paperless Purchasing, Online Purchasing

5. การจัดซื้อแต่ละแบบมีผลต่อความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์

6. เครดิตเทอมแบบต่างๆ

7. วิธีป้องกันการทุจริตคิดมิชอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

8. จรรยาบรรณในการจัดซื้อจัดจ้าง

วิทยากร


คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

ประสบการณ์ :

- นายกสมาคมคนแรก (พ.ศ.2531-2549) 

สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

- คนไทยคนแรกที่ได้รับวุฒิบัตร C.P.M. และ A.P.P. สหรัฐอเมริกา

และ MCIPS กิตติมศักดิ์จากอังกฤษ

- ได้รับประกาศนียบัตร Lead Assessor for ISO-9000 สถาบัน IQC ของอังกฤษ

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 4
วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม รอแยล เบญจา (สุขุมวิท 5)
ลงสถานี BTS นานา สุดซอยสุขุมวิท 5
รุ่นที่ 5
วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม รอแยล เบญจา (สุขุมวิท 5)
ลงสถานี BTS นานา สุดซอยสุขุมวิท 5
รุ่นที่ 6
วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม รอแยล เบญจา (สุขุมวิท 5)
ลงสถานี BTS นานา สุดซอยสุขุมวิท 5

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

3,900+VAT273 = 4,173 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 117 บาท)

 
กรณีส่งเข้าอบรม 3 ท่านขึ้นไปจะได้ส่วนลดท่านละ 400 บาท

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

 

Scroll to Top