การปฏิรูปงานจัดซื้อจัดหาสู่ยุคดิจิทัล / Digital Transformation of Procurement

-


ความสำคัญ

        เราปฏิเสธไม่ได้แล้วว่าธุรกิจทุกวันนี้กำลังก้าวสู่ยุคดิจิทัลกันอย่างเต็มตัว และจะเข้มข้นมากขึ้น

เมื่อทั้งคู่ค้าและคู่แข่งของเราต่างก็ปรับตัว พัฒนาระบบธุรกิจของตนให้ทันสมัยหรือล้ำสมัยยิ่งขึ้น

ในทุกระบบงานไม่ว่าจะเป็น งานผลิต งานด้านการขาย งานด้านการตลาด งานด้านเทคโนโลยี หรือ

แม้แต่งานด้านการจัดซื้อหา ความท้าทายคือ เราจะชะลอหรือจะหยุด หรือจะนำ หรือจะไปพร้อมกัน

กับเขาเหล่านั้น

         การสัมมนาในหัวข้อนี้ จะเป็นการจูงใจและแนะนำแนวทางการพัฒนางานจัดซื้อจัดหา

ให้เทียบชั้นกับองค์ชั้นนำต่างๆ ด้วยการปฏิรูปงานจัดซื้อจัดหาสู่ยุคดิจิทัลและใช้ประโยชน์นวัตกรรม

ทางสารสนเทศให้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

 

หัวข้อสัมมนา

1. มูลเหตุจูงใจให้ต้องเปลี่ยนแปลง

     (Motivation to changing)

2. บทนำสู่การปฏิรูปการจัดซื้อจัดหา

     (Introduction to Procurement Digital Transformation)

3. วางแผนสู่ความสำเร็จในการปฏิรูปสู่ยุคดิจิทัล

     (Plan to Success In Digital Transformation)

4. หลักการและนวัตกรรมนำสู่ยุคดิจิทัล

     ( Principle & Innovation Digital Transformation)

5. กรณีศึกษาความสำเร็จจากการปฏิรูปการจัดซื้อจัดหา

     (Case Study : Successor in Procurement Digital Transformation)

วิทยากร


คุณธีรทูล แก้วเครือคำ C.P.K., C.P.S., Ms.IT, MBA

CEO & Co-Founder, ศูนย์พัฒนาจัดซื้ออัจฉริยะ (ประเทศไทย)

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

3,900+VAT273 = 4,173 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 117 บาท)

 
กรณีส่งเข้าอบรม 3 ท่านขึ้นไปจะได้ส่วนลดท่านละ 400 บาท

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

 

 

Scroll to Top