เทคนิคการจัดทำบัญชี สำหรับธรุกิจนำเข้า-ส่งออก

นับชั่วโมงการอบรมผู้ทำบัญชี( บัญชี:3ชม. อื่นๆ:3ชม.)
ผู้สอบบัญชี( บัญชี:3ชม. อื่นๆ:3ชม.)


ความสำคัญ

 

        ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก มีความยากกว่าธุรกิจอื่นอยู่มาก เพราะต้องเกี่ยวข้องเงินตราต่างประเทศ

 

หลักเกณฑ์ทางภาษีสรรพากร ศุลกากรและกฎหมายอื่น

 

ดังนั้นผู้ทำบัญชีของธุรกิจนี้ นอกจากต้องมีประสบการณ์ทางบัญชีแล้ว ยังต้องมีความรู้รอบด้านในเรื่องดังกล่าง

 

        ทางสถาบันจึงได้จัดสัมมนาเรื่องนี้ขึ้นเพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องและลดเวลาในการค้นคว้าด้วยตัวเอง

 

รายละเอียดการสัมมนา

 

1. ทำความเข้าใจกับ - ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก - ธุรกิจซื้อ-ขายสินค้า  - ธรุกิจการให้บริการ

 

          1.1 อย่างไรคือการนำเข้า

 

          1.2 อย่างไรคือการส่งออก

 

          1.3 อะไรคือเขตปลอดอากร

 

2. เทคนิคเมื่อต้องทำการค้าขายระหว่างประเทศ

 

3. ระบบบัญชีสำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ควรเป็นอย่างไร

 

4. ผลกระทบอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับธุรกิจที่ทำการค้าระหว่างประเทศ

 

5. หลักเกณฑ์การรับรู้รายได้ ต้นทุนและค่าใช้จ่าย สำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก

 

6. การจัดทำรายงานในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่ถูกต้องและรัดกุม

 

7. ประเด็นใดบ้างที่ต้องหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย และมีแนวปฏิบัติอย่างไร

 

8. ปัญหาและวิธีการคำนวณกำไรขาดทุน สำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก

 

9. การจัดทำงบการเงิน สำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS)

 

10. จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

วิทยากร


อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ปรึกษาและวางระบบบัญชี

มีประสบการณ์ในการบริหารงานด้านบัญชีมากกว่า 35 ปี

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

2,700+VAT189 = 2,889 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 81 บาท)
Scroll to Top