INCOME TAXES การคำนวณและการบันทึกบัญชีภาษีเงินได้ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12

นับชั่วโมงการอบรมผู้ทำบัญชี( บัญชี:6ชม.)
ผู้สอบบัญชี( บัญชี:6ชม.)


**และสอดคล้องมาตรฐานการบัญชีอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ความสำคัญ

          ภาระทางภาษีเงินได้ของกรมสรรพากรอากร เป็นเรื่องที่นักบัญชีทราบและปฏิบัติได้อย่าง

ถูกต้องมานานแล้ว แต่มาตรฐานการบัญชี เรื่องภาษีเงินได้ (TAS 12) เป็นเรื่องที่ยังใหม่ ถึงแม้จะมี

ฉบับก่อนหน้านี้มาหลายฉบับและแก้ไขมาหลายครั้ง แต่นักบัญชีส่วนใหญ่ก็ยังไม่เข้าใจ จนนำไปสู้

การปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง

         หลักสูตรนี้จะทำให้ทราบถึงแนวทางและวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง และเจาะประเด็นที่ต้องระวัง

เป็นพิเศษ ที่ถ่ายทอดโดยวิทยาการที่ปฏิบัติจริงและประสบการณ์กว่า 35 ปี

รายละเอียดในการสัมมนา

1. วัตถุประสงค์ที่สภาวิชาชีพบัญชีออก มาตรฐานการบัญชีเรื่อง ภาษีเงินได้ (TAS 12)
2. แนวทางปฎิบัติและความหมายของภาษีเงินได้ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12

3. ฐานภาษีหรือมูลค่าทางภาษีอากร

            - ฐานภาษีของสินทรัพย์

            - ฐานภาษีของหนี้สิน

4. การรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้ และสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
5. การรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

            - ผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษี

            - ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี

            - ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ หรือเครดิตภาษีที่ยังไม่ได้ใช้

            - การนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ยังไม่ได้รับรู้มาประเมินใหม่

            - เงินลงทุนในบริษัทย่อย สาขา และบริษัทร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมการงาน

6. การวัดมูลค่า การรับรู้ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

            - รายการที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

            - รายการที่รับรู้นอกกำไรหรือขาดทุน

            - ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากการรวมธุรกิจ

            - ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากรายการจ่าย

            โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

7. การแสดงรายการ

            - สินทรัพย์ภาษีเงินได้และหนี้สินภาษีเงินได้

            - ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้และรายได้ภาษีเงินได้

            - สาระสำคัญและแนวปฏิบัิตในการเปิดเผยข้อมูลของ ภาษีเงิน (TAS 12)

8. การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (TSIC 25) 

    เรื่อง ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น

9. ประเด็นที่ส่งผลกระทบกับมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น

            - มาตรฐานการบัญชี ฉบับ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน (TAS 1)

            - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ

            ทางบัญชีและข้อผิดพลาด (TAS 8)

วิทยากร


อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ปรึกษาและวางระบบบัญชี

มีประสบการณ์ในการบริหารงานด้านบัญชีมากกว่า 35 ปี

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

2,700+VAT189 = 2,889 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 81 บาท)
Scroll to Top