แนวทางการจัดซื้อสำหรับมือใหม่ / Purchasing Guidance for new purchaser

-


ความสำคัญ

              พนักงาน หัวหน้างาน ที่ถูกรับเข้ามาทำงานใหม่ หรือย้ายมารับตำแหน่งงาน

ด้านการจัดซื้อใหม่จะตั้งหลัก ปรับตัว ประยุกต์เอาความรู้และประสบการณ์มาใช้ในงาน

จัดซื้อจัดหาได้อย่างมีประสิทธิภาพให้มีรอย ต่อระหว่างความรู้ ประสบการณ์ และทัศนคติ

การทำงานในด้านจัดซื้อให้น้อยที่สุด และมีความรุ่งเรืองก้าวหน้าในสายงานจัดซื้อได้ดีทีสุด

เขาเหล่านั้นต้องเรียนรู้หรือปรับแนวทางอย่างไรบ้าง วิชานี้จะเป็นแนวทางดังกล่าว ที่จะช่วย

สนับสนุนให้พนักงานใหม่ในสายงานจัดซื้อทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเจริญเติบโต

ก้าวหน้าต่อไป

 

หัวข้อสัมมนา

1. ความรู้  ทักษะ ทัศนคติ และจริยธรรม จรรยาบรรณ ที่จำเป็นสำหรับนักจัดซื้อ

    (Essential knowledge, Skill , Attitude & Ethics for purchaser)

2. แผนการเจริญเติบโตในสายงานจัดซื้อ

    (Growth plan in Purchasing Career)

3. หลักการและแนวคิดพื้นฐานในงานจัดซื้อ

    (Principle & fundamental of Purchasing)

4. วิธีการจัดซื้อแบบต่างๆและแนวทางการปฏิบัติ

    (Purchasing Methods & Guidance)

5. การรายงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างเส้นทางการเติบโต

    (Effective Purchasing Reporting for growing)

วิทยากร


คุณธีรทูล แก้วเครือคำ C.P.K., C.P.S., Ms.IT, MBA

CEO & Co-Founder, ศูนย์พัฒนาจัดซื้ออัจฉริยะ (ประเทศไทย)

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 8
วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม รอแยล เบญจา (สุขุมวิท 5)
ลงสถานี BTS นานา สุดซอยสุขุมวิท 5

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

3,900+VAT273 = 4,173 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 117 บาท)

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

ทุกหลักสูตรจะมอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา

 

Scroll to Top