การเขียนระเบียบ และคู่มือจัดซื้อ / Writing a purchasing policy & manual

-


ความสำคัญ

        สาเหตุของการจัดซื้อที่ผิดพลาด ที่เกิดขึ้นในหลายๆองค์กร ส่วนหนึ่งมาจากการที่ไม่ได้

 เขียนกติกาหรือระเบียบและวิธีการจัดซื้อไว้ให้ชัดเจน ครอบคลุม เป็นมาตรฐานที่ตรวจสอบได้ 

หลายองค์กรแม้จะเคยมีระเบียบและวิธีการจัดซื้อไว้แล้ว แต่ยังดูเหมือนว่าจะมีผิดพลาด 

ผิดเพี้ยนเกิดอยู่ ถึงเวลาหรือยังที่ต้องมาทบทวนหรือหาวิธีที่มืออาชีพเขาใช้กัน 

 

หัวข้อสัมมนา 

1. คู่มือจัดซื้อ VS นโยบายจัดซื้อ 

    (Purchasing Manual vs Purchasing Policy) 

2. 5W1H ก่อนมีนโยบายจัดซื้อและระเบียบวิธีการจัดซื้อ 

    (5W1H before writing the Procurement Policy & Manual) 

3. สิ่งแวดล้อมที่จำเป็นในกระบวนการจัดซื้อ 

    (Necessary environments of Procurement) 

4. วิธีการจัดซื้อแบบต่างๆ (Purchasing Methods) 

5. วิธีปฏิบัติในการจัดซื้อ (Purchasing Procedure) 

6. ขั้นตอนการเขียนนโยบายจัดซื้อ และระเบียบวิธีการจัดซื้อ 

    (Writing the Procurement Policy & Manual) 

7. อำนาจดำเนินการ คืออะไรและใช้อย่างไร 

    (What is Level of Authorities : LOA) 

8. สิ่งที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการจัดทำนโยบายจัดซื้อ และระเบียบวิธีการจัดซื้อ 

   (Procurement Policy & Manual supports) 

วิทยากร


คุณธีรทูล แก้วเครือคำ C.P.K., C.P.S., Ms.IT, MBA

CEO & Co-Founder, ศูนย์พัฒนาจัดซื้ออัจฉริยะ (ประเทศไทย)

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

3,900+VAT273 = 4,173 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 117 บาท)

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

ทุกหลักสูตรจะมอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา

 

Scroll to Top