การจัดหาเชิงกลยุทธ์ / Strategic Sourcing Option

-


หลักการและเหตุผล

   การจัดหาสินค้าหรือวัสดุแบบสะเปะสะปะ สืบราคา เปรียบเทียบทีละครั้งทีละคราว เป็นสาเหตุให้

ต้นทุนด้านการปฏิบัติการงานจัดหาบานเบอะโดยเราไม่รู้ตัวจะทำอย่างไรจึงจะทำให้การจัดหาสินค้า

หรือวัสดุนั้นดำเนินไปได้ แบบมืออาชีพที่เขาทำกัน

 

หัวข้อสัมมนา

 1.  การจัดหาเชิงกลยุทธ์คืออะไร

      (What is strategic sourcing?)

 2.  9 ขั้นในการจัดการหาเชิงกลยุทธ์ 

      (Nine steps in commodities execution process)

 3.  ทำความเข้าใจ Commodity Prioritization Matrix

 4.  การกำหนดกลยุทธ์การทำ Sourcing strategy 

      (Sourcing strategy setting)

 5.  การพิจารณาต้นทุนโดยรวมในความเป็นเจ้าของ 

      (Concepts of TCO and Priceberg)

 6.  ทำความเข้าใจ Product Portfolio Matrix (PPM)

                          Supplier Portfolio Matrix (SPM)

                          Supplier Strategy Matrix (SSM)

                          Supply Segmentation

 7. การเลือกใช้วิธีประมูลหลายรูปแบบ 

     (Various types of bidding)

 8. ทำความเข้าใจ The 5-Point Negotiation

 9. ประเด็นสำคัญในการจัดทำ Agreements & Contracts

10. การรายงานผลและการจัดทำ Checklist , Briefing Book

วิทยากร


คุณธีรทูล แก้วเครือคำ C.P.K., C.P.S., Ms.IT, MBA

CEO & Co-Founder, ศูนย์พัฒนาจัดซื้ออัจฉริยะ (ประเทศไทย)

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 1
วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรมรอแยล เบญจา สุขุมวิท 5
ลงสถานี BTS นานา สุดซอยสุขุมวิท 5
รุ่นที่ 2
วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรมรอแยล เบญจา สุขุมวิท 5
ลงสถานี BTS นานา สุดซอยสุขุมวิท 5
รุ่นที่ 3
วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรมรอแยล เบญจา สุขุมวิท 5
ลงสถานี BTS นานา สุดซอยสุขุมวิท 5
รุ่นที่ 4
วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรมรอแยล เบญจา สุขุมวิท 5
ลงสถานี BTS นานา สุดซอยสุขุมวิท 5
รุ่นที่ 5
วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรมรอแยล เบญจา สุขุมวิท 5
ลงสถานี BTS นานา สุดซอยสุขุมวิท 5

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

3,900+VAT273 = 4,173 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 117 บาท)

 กรณีส่งเข้าอบรม 3 ท่านขึ้นไปจะได้ส่วนลดท่านละ 400 บาท

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

ทุกหลักสูตรจะมอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมน

 

Scroll to Top