ยุทธศาสตร์การบริหารงานจัดซื้อเชิงรุก / Proactive Purchasing Strategy

-


ความสำคัญ

            สภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจ การค้าที่มีการแข่งขันสูง อีกทั้งภาวะทางเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง

เนื่องจากหน่วยงานจัดซื้อเป็นหน่วยงานที่ใช้เงินขององค์กรมากที่สุด ประมาณ 60-80% ซึ่งเป็นต้นทุนหลัก

ของสินค้าที่ผลิตเพื่อจำหน่าย จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวางยุทธศาสตร์การบริหารงานจัดซื้อเชิงรุก

และเป็นหน่วยงานที่แต่ละองค์กรทั่วไปหวังจะอาศัยพึ่งพาความสามารถที่จะสร้างโอกาสและช่องทาง

ในการควบคุม การลด Cost และเพิ่มกำไรให้องค์กรได้อย่างเป็นระบบทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การสัมมนาครั้งนี้

จะทำให้ ผู้เข้าอบรมสามารถที่จะบริหารงานจัดซื้อเชิงรุกอย่างมืออาชีพและเป็นสากล สามารถสร้างโอกาส

และช่องทางในการเพิ่มกำไรให้องค์กรได้อย่างเป็นระบบ มีการวางแผนกลยุทธ์ตลอดจนการลดความเสี่ยง

ด้านต้นทุนด้วย

หัวข้อสัมมนา

  1 - การบริหารงานจัดซื้อเชิงกลยุทธ์คืออะไร

  2 - การเลือกกลยุทธ์และการวางแผนกลยุทธ์จัดซื้อสำหรับองค์กร

  3 - ปัจจัยสำคัญในการวางแผนกลยุทธ์

  4 - วิวัฒนาการด้านการตลาดที่ควรรู้ 

  5 - ความหมายของ CSF – Critical Success Factor หรือ KSF – Key Success Factor

หรือปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบกับความสำเร็จขององค์กร

  6 - การค้นหาและวิเคราะห์ CSF/KSF ขององค์กรเราเอง

  7 - ความสำคัญของ Balanced Scorecard (BSC)

  8 - การประเมินผลงานโดยใช้ KPI จาก Balanced Scorecard

  9 - กำหนด Key Performance Indicator (KPI – ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ) ให้เหมาะสม

10 - หลักในการออกแบบ KPI ประเภทต่าง ๆ

11 - การเริ่มนำ KPI ออกมาใช้งาน

12 - ความสำเร็จและล้มเหลวในการใช้ KPI

13 - ตัวอย่าง KPI หลากหลายในวงการจัดซื้อ

วิทยากร


คุณกมลทิพย์ จันทรมัส B.A.(Econ.),X-MBA

- ผู้มีประสบการณ์ในการบริหารงานจัดซื้อของบริษัทชั้นนำนานาชาติกว่า 30 ปี

- ผู้เชี่ยวชาญโครงการ Logistics Clinic สภาอุสาหกรรมแห่งประเทศไทย

- ที่ปรึกษาเฉพาะทางและการเขียนแผนธุรกิจ

  ของสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED)

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

3,900+VAT273 = 4,173 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 117 บาท)

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

ทุกหลักสูตรจะมอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา

 

Scroll to Top