การวิเคราะห์มูลค่าการจัดซื้อ เพื่อการวางแผนด้านกลยุทธ์ / Spending Analysis for Supply Positioning Strategy

-


ความสำคัญ

 

            Spending Analysis เป็นการวิเคราะห์ฐานข้อมูลในการจัดซื้อ จัดจ้างของบริษัท เพื่อตอบคำถามพื้นฐาน

คือ ซื้ออะไร กับใคร เป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ โดยการหาคำตอบก็เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ เพื่อจัดการหรือ

วางแผนกลยุทธ์ในการจัดซื้อให้เหมาะสมกับสินค้า/บริการในแต่ละกลุ่ม การทำ Spending Analysis นั้นจำเป็น

ต้องมีรูปแบบและขั้นตอนโดยเริ่มตั้งแต่ การเรียกข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลขององค์กร (Data Extraction from

ERP) การตรวจสอบข้อมูล (Data Validation) การจัดทำข้อมูลให้ถูกต้องและการจัดกลุ่ม (Data Cleaning/

Categorization/Grouping) วิเคราะห์ข้อมูล (Spending Analysis) จาก Spending Analysis ประกอบการจัดทำ

Supply Positioning ทำให้นักจัดซื้อสามารถวางกลยุทธ์ในการจัดซื้อจัดอย่างได้อย่างมีแบบแผน สิ่งที่นักจัดซื้อ

จะต้องเรียนรู้คือ การเรียกข้อมูลพื้นฐานระบบการจัดเก็บข้อมูล Enterprise Resource Planning (ERP) รวมไปถึง

การใช้โปรแกรมพื้นฐานได้แก่ MS Excel หรือ MS Access, การแบ่งกลุ่มของสินค้า/บริการ และความรู้ด้าน

Supply Positing ได้แก่ การวิเคราะห์ความซับซ้อน/ความเสี่ยงของสินค้า/บริการแต่ละกลุ่ม (Complexity/Risk

Analysis), การแบ่งกลุ่มสินค้า/บริการตามมูลค่าและปริมาณงาน (Category by Amount and Transaction)

และ แผนกลยุทธ์พื้นฐานในการบริหารจัดการสินค้า/บริการแต่ละกลุ่ม (Strategic Formulation Tactic)

 

หัวข้อสัมมนา

 

1. หลักการและเหตุผลในการทำ Spending Analysis

2. ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการทำ Spending Analysis

3. ระบบ ERP และ ฐานข้อมูลเบื้องต้นสำหรับนักจัดซื้อ

4. กระบวนการในการทำ Spending Analysis

5. หลักการวิเคราะห์ตาม กฎของ Pareto (80/20)

6. หลักการของ Supply Positioning Model

7. การวิเคราะห์ความซับซ้อน/ความเสี่ยงของสินค้า/บริการแต่ละกลุ่ม (Complexity/Risk Analysis)

8. การวางแผนเกลยุทธ์พื้นฐานในการบริหารจัดการสินค้า/บริการแต่ละกลุ่ม

    (Strategic Formulation Tactic)

9. ตัวอย่างการทำ Spending Analysis and Supply Positioning Strategy จากบริษัทชั้นนำ

วิทยากร


คุณปัลลพ สัจจรักษ์ B.Eng, Msc.IT, MBA

รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บมจ.อนันดา ดีเวลอปเม้นท์

ประสบการณ์:

- ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่ ด้านอุตสาหกรรมเกษตร

- ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ อุตสาหกรรมโทรคมนาคม การขนส่งทางราง และอุตสาหกรรมเกษตร

- วิศวกรโครงการ ประมูลและการประเมินราคาระบบท่อและโครงสร้าง

- หัวหน้าทีมงานออกแบบระบบ ERP ด้านงานจัดซื้อ/คลังพัสดุ (SAP-MM)

 

 

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 8
วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)
ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก / สถานี MRT สุขุมวิท
รุ่นที่ 9
วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2563 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)
ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก / สถานี MRT สุขุมวิท
รุ่นที่ 10
วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)
ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก / สถานี MRT สุขุมวิท
รุ่นที่ 11
วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)
ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก / สถานี MRT สุขุมวิท

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

3,900+VAT273 = 4,173 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 117 บาท)

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

ทุกหลักสูตรจะมอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา

 

Scroll to Top