สิ่งควรรู้สำหรับเจ้าหน้าที่จัดซื้อระดับต้นและกลาง (ZOOM เต็มวัน) / The Standards of Purchasing Techniques

-


วัตถุประสงค์

         หลักสูตรนี้ได้พัฒนาให้มีความเข้มข้น บรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับงานของนักจัดซื้อตั้งแต่ระดับต้นและกลาง รวบรวมความรู้งานจัดซื้อในประเทศ พร้อมความรู้เทคนิคแง่มุมอื่นที่จำเป็นและเป็นความรู้ที่เป็นมาตรฐานสากล ซึ่งจะเป็นพื้นฐานความรู้งานจัดซื้อรูปแบบมาตรฐานที่ใช้ปฏิบัติได้จริง อีกทั้งยังขยับขยายจากพื้นฐานความรู้นี้ ค้นคว้าหาความรู้เพิ่ม ขึ้นในเชิงลึกและกว้างมากขึ้น จากการอ่านตำรับตำราวิชาจัดซื้อจัดหา และจากการเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรงานจัดซื้ออื่นๆ อีกมากได้ด้วย เหมาะสำหรับนักจัดซื้อมืออาชีพทั้งหลายและนักจัดซื้อมือใหม่ที่เพิ่งรับงานหรือขยายความรับผิดชอบงานจัดซื้อจัดหามีความรู้ “ครบวงจรงานจัดซื้อจัดหา” อย่างถูกต้องแท้จริง

 

หัวข้อการสัมมนา

1. เรียนรู้บทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานจัดซื้อที่ช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย

    ในการสร้างกำไรและสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. วงจรงานจัดซื้อ

3. หัวใจและเป้าหมายในการจัดซื้อ 6 R’s

4. ความหมายและแง่มุมของคำว่า “คุณภาพ”

5. การวัดประสิทธิภาพในการควบคุมพัสดุคงคลัง

6. การคำนวณส่วนลดเมื่อซื้อปริมาณมากขึ้น และการคำนวณส่วนลดเงินสด

7. วิธีกำหนด Specification ให้เหมาะกับสินค้าและบริการ

8. 4 ปัจจัยที่ควรพิจารณาในการจัดทำ Specification

9. บทบาทของหน่วยงานจัดซื้อและซัพพลายเออร์ในการกำหนด Specification

10. การลดต้นทุนด้วยการทำ Internal Standardization

11. การใช้เอกสาร RFI, RFP และ RFQ ให้ถูกต้อง

12. เทคนิคการจัดซื้อทุกรูปแบบ เช่น ระบบเงินสดย่อย ระบบวิ่งซื้อ การประมูล

      การสั่งซื้อครั้งเดียวแต่ส่งหลายครั้ง การทำสัญญาซื้อแบบยกทั้งระบบ ฯลฯ

13. 2 Models ในการวิเคราะห์จัดกลุ่มสินค้าวัตถุดิบและบริการที่จัดซื้อ

     เพื่อให้การบริหารงานจัดซื้อจัดหามีประสิทธิภาพมากขึ้น

14. ยุทธศาสตร์การจัดการกับสินค้าวัตถุดิบที่ใช้เงินซื้อด้วยเงินจำนวนมากในปีหนึ่งๆ

15. รู้จักกลุ่มสินค้าที่มีผลกระทบและความเสี่ยงต่อองค์กรสูง เพื่อวางแนวป้องกัน

16. วิธีการจัดซื้อจัดหาสินค้าที่หาซื้อได้ยากกับสินค้าที่มีขายทั่วไป และระดับสต็อก

วิทยากร


คุณกิตติกร โชติสกุลรัตน์

C.P.S., Adv.Cert.PSCM(ITC), CIPS Int’l Advanced Cert.Holder

- รองกรรมการผู้จัดการ บจก.แกรนด์สยาม

- ประธานฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

- อาจารย์พิเศษบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

   วิชา Procurement Management สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต Logistics Management

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 135
วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 136
วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 137
วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

3,000+VAT210 = 3,210 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 90 บาท)
ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์หรือนำไปเผยแพร่

 

Scroll to Top