เจาะลึกการทำสัญญาจัดซื้อ/ว่าจ้าง / Purchasing & Procurement Contracts

-


Purchasing & Procurement Contracts

 

หลักการและเหตุผล

         เป็นความจำเป็นของนักจัดซื้อทุกคนต้องรู้หลักกฎหมายซื้อขายเพื่อซื้อสินค้าและบริการและ

สัญญาว่าจ้าง ความรับผิดชอบของผู้ซื้อเองและผู้ขาย หลักฐาน การซื้อขายเพื่อการฟ้องบังคับคดี

การรับโอน กรรมสิทธิ์สินค้าที่ซื้อ การตรวจรับหรือปฏิเสธการรับมอบสินค้า การกำหนดค่าปรับ

และการเรียกร้องค่าเสีย หาย และออกใบสั่งซื้อมีเงื่อนไขที่รัดกุม

         หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้าสัมมนาเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายซื้อขายได้ สามารถร่างข้อตกลง

สัญญาซื้อขายและตรวจร่างสัญญาซื้อขาย ระบุเงื่อนไขที่ สำคัญและจำเป็นในสัญญาหรือในใบสั่งซื้อ

ได้ รู้หลักกฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ นำมาปฏิบัติ เช่น คำสั่งซื้อและตอบรับทางแฟกซ์

อีเมล์ ตามวัตถุ ประสงค์ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการต่างๆ

 

เนื้อหาของหลักสูตร

1. อำนาจและหน้าที่ตามกฎหมายของนักจัดซื้อ

2. ความรับผิดชอบตามกฎหมายทั้งของฝ่ายผู้ซื้อและผู้ขาย

3. ความผูกพันของใบสั่งซื้อและใบเสนอราคา

4. การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสินค้า

5. การตรวจรับและการปฏิเสธไม่รับสินค้า

6. การกำหนดบทปรับที่ถูกต้องและรัดกุม

7. การเรียกร้องค่าเสียหาย กรณีผู้ขายผิดสัญญา

8. การตีความข้อสัญญา

9. แนวทางการร่างสัญญาจัดซื้อและว่าจ้าง

10. ตัวอย่างเงื่อนไขที่จำเป็นต้องระบุในสัญญา ระยะยาว 3-5 ปี

11. อะไรคือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และมีผลทางกฎหมายอย่างไร

12. การติดตามสัญญาและบริหารสัญญา

13. วิธีระงับข้อโต้แย้ง ข้อพิพาทหลายวิธี เลือกวิธีที่เหมาะสม

14. การเลือกใช้คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ

15. ตัวอย่างสัญญาซื้อสินค้าและบริการทั้งฉบับ

วิทยากร


คุณสุชาติ ประเสริฐสม C.P.S.

- อุปนายกและประธานฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ

  สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

- กรรมการบริหาร บจก.อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์

- วิทยากรหลักสูตร CIPS สถาบันบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายแห่งประเทศอังกฤษ

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 93
วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)
ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก / สถานี MRT สุขุมวิท
รุ่นที่ 94
วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)
ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก / สถานี MRT สุขุมวิท

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

3,900+VAT273 = 4,173 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 117 บาท)

 กรณีส่งเข้าอบรม 3 ท่านขึ้นไปจะได้ส่วนลดท่านละ 400 บาท

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

ทุกหลักสูตรจะมอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา

Scroll to Top