ยินดีต้อนรับเข้าสู่การอบรมและสัมมนากับ บริษัท นิด้าโปรเฟสชั่นแนลเทรนนิ้ง จำกัด

ผู้มีประสบการณ์ในการจัดอบรมและสัมมนา ด้านการบัญชี-ภาษีอากร ด้านการจัดซื้อ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิระดับประเทศ

 ตารางสัมมนา

ลำดับ เดือน หลักสูตรสัมมนา / วิทยากร สถานที่ Booking
1
22
เม.ย.
2563
เทคนิคการวางระบบต้นทุน การวิเคราะห์และการบริหารต้นทุน
  วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)
 
2
22
เม.ย.
2563
ต้นทุนมาตรฐาน (WORK SHOP) การจัดทำและการบันทึกบัญชี การวิเคราะห์ผลต่าง
  วิทยากร : อาจารย์ ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์
  -
3
20
ส.ค.
2563
หลักเกณฑ์สำคัญ ในการจัดซื้อต่างประเทศ
  วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์
  -
4
23
เม.ย.
2563
การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานบัญชี การจัดระบบงาน ผังงาน สำหรับเจ้าหน้าที่บัญชี / การเงิน
  วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)
  -
5
24
เม.ย.
2563
เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน สำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริหาร ที่ไม่ใช่นักบัญชี Read and Analyze Financial Statements for Non-Finance
  วิทยากร : อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์ (CPA)
 
6
24
เม.ย.
2563
การจัดทำบัญชีทรัพย์สิน การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา
  วิทยากร : อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์
  นับชั่วโมงการอบรมผู้ทำบัญชี( บัญชี:3ชม. อื่นๆ:3ชม.)
7
27
มิ.ย.
2563
กลยุทธ์การวางแผนภาษี BOI ให้ได้สิทธิพิเศษทางภาษีสูงสุด
  วิทยากร : ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร
 
8
27
มิ.ย.
2563
การจัดการคลังสินค้า, บริหารและควบคุมสต็อก ยุค 4.0 / Warehousing, Stock Management and control 4.0 era
  วิทยากร : คุณสมเกียรติ ลีรัตนขจร
  -
9
28
เม.ย.
2563
เทคนิคการตรวจเอกสารตาม Letter of Credit & UCP 600 เพื่อไม่ให้เสียเปรียบทางการค้า
  วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์
  -
10
28
เม.ย.
2563
วางแผนและวางระบบเพื่อแก้ปัญหาการทำบัญชี ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน(NPAEs) กับภาษีอากร มีข้อแตกต่างกัน ให้เป็นหนึ่งเดียว
  วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)
  -
11
25
พ.ย.
2563
INCOTERMS ® 2020 ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ ฉบับใหม่ (เริ่ม 1 มกราคม 2563)
  วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์
  -
12
29
เม.ย.
2563
การบริหารคลังสินค้าและพัสดุ แบบมืออาชีพ / Professional warehouse and material management
  วิทยากร : อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์ (CPA)
  -
13
29
เม.ย.
2563
ครบเครื่องเรื่องบัญชี สำหรับธรุกิจนำเข้า-ส่งออก
  วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)
  -
14
11
ก.ค.
2563
เคล็ดลับ การหักภาษี ณ ที่จ่ายทางธุรกิจ แบบเจาะลึก รู้แล้วไม่มีทางหักผิด
  วิทยากร : ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร
  -
15
30
เม.ย.
2563
ข้อควรระวังเกี่ยวกับการจัดระบบและการปรับปรุงเอกสารรับ – จ่ายเงิน สำหรับฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงิน
  วิทยากร : อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์
  -

 บทความ

more

 ข่าวสาร

more

 ลิ้งค์หน่วยงานสำคัญ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
สภาวิชาชีพบัญชี
บริษัท นิด้าโปรเฟลชั่นแนลเทรนนิ้ง จำกัด
สำนักงานประกันสังคม
กระทรวงพาณิชย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรมสรรพากร
Scroll to Top