เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ / Purchasing Negotiation Technique

-


หลักการและเหตุผล

 

      เพื่อให้ผู้ร่วมสัมมนาได้ตระหนักว่า การทำธุรกิจทุกชนิดเต็มไปด้วยการต่อรอง ทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว

ทั้งมีรูปแบบและไร้รูปแบบ หากขาดทักษะที่ถูกต้องในการเจรจาต่อรอง ย่อมทำให้ธุรกิจเสียหายหรือ

ขาดประโยชน์ที่ควรจะได้ หลักสูตรนี้จะทำให้เข้าใจหลักการและวิธีที่จะเจรจาต่อรอง เพื่อให้ได้มา

ในสิ่งที่พึงจะได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

เนื้อหาของหลักสูตร

 

1 แนวคิดที่ถูกต้องของกระบวนการเจรจาต่อรอง

 

2 เจรจาอย่างไรให้จบอย่างชนะทั้งคู่

 

3 การหลีกเลี่ยงมุมอับหรือเข้าตาจน (Deadlock)

 

4 รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้ง ก็ไม่เพลี่ยงพล้ำสักครั้ง

 

5 ซัพพลายเออร์เขาคิดอย่างไรกับฝ่ายจัดซื้อ

 

6 การกำหนดเป้าหมายและวางแผนในการเจรจาต่อรอง

 

7 ศิลปะการตั้งคำถามและการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ

 

8 ข้อควรทำและข้อห้ามในแต่ละขั้นตอนของการเจรจา

 

9 เรียนรู้นักเจรจาต่อรองประเภทต่างๆ

 

10 การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์

 

11 การแบ่งหน้าที่เมื่อเจรจาเป็นทีม

 

12 เทคนิคการโน้มน้าวจูงใจ

 

13 การทำ SWOT Analysis เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การต่อรอง

วิทยากร


คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

ประสบการณ์ :

- นายกสมาคมคนแรก (พ.ศ.2531-2549) 

สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

- คนไทยคนแรกที่ได้รับวุฒิบัตร C.P.M. และ A.P.P. สหรัฐอเมริกา

และ MCIPS กิตติมศักดิ์จากอังกฤษ

- ได้รับประกาศนียบัตร Lead Assessor for ISO-9000 สถาบัน IQC ของอังกฤษ

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 145
วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)
ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก / สถานี MRT สุขุมวิท
รุ่นที่ 146
วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)
ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก / สถานี MRT สุขุมวิท
รุ่นที่ 147
วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม เดอะพาลาสโซ กรุงเทพ (ถ.รัชดาภิเษก)
ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก / สถานี MRT สุขุมวิท

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

3,900+VAT273 = 4,173 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 117 บาท)

 กรณีส่งเข้าอบรม 3 ท่านขึ้นไปจะได้ส่วนลดท่านละ 400 บาท

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

ทุกหลักสูตรจะมอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา

Scroll to Top