บทบาทของงานจัดซื้อที่ถูกใจผู้บริหาร / Ideal Purchasing Role

-


หลักการและเหตุผล

 การสัมมนานี้จะระบุถึงบทบาทที่สำคัญของฝ่ายจัดซื้อที่ผู้บริหารมองหา เนื่องจากเป็นฝ่ายที่รับผิดชอบใน

การใช้จ่ายสูงสุดขององค์กร หากฝ่ายจัดซื้อเข้าใจบทบาทของตนเอง และปฏิบัติงานร่วมกับฝ่ายอื่นเป็นทีม

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์กรก็เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน นอกจากใช้จ่ายเงินก้อนมหึมาแล้ว

ยังเป็นหน้าต่างบานใหญ่ขององค์กรอีกด้วย ดังนั้นพฤติกรรมและปฏิบัติการของฝ่ายจัดซื้อ

จึงมีส่วนสำคัญที่ทำให้ภาพลักษณ์ขององค์กรดี หรือด้อยในสายตาของสังคม

 

หัวข้อสัมมนา 

1. อะไรบ้างที่เรียกว่าเป็นผลงานของฝ่ายจัดซื้อ 

2. บทบาทของฝ่ายจัดซื้อในการลดต้นทุนและเพิ่มกำไร 

3. ปัญหาของฝ่ายจัดซื้ออยู่ตรงไหน 

4. บทบาทของฝ่ายจัดซื้อใน EPI,ESI,MRB 

5. ฝ่ายบริหารอยากได้ฝ่ายจัดซื้อแบบไหน 

6. ท่านทำงานเชิงปฏิบัติการหรือเชิงกลยุทธ์ 

7. ทำอย่างไรจึงเรียกว่า Self-Driven People 

8. วิธีทำตัวให้เป็นผู้ที่บริษัทขาดท่านไม่ได้ 

9. เมื่อตั้งเป้าในการทำงานจัดซื้อต้องดูวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร 

10. ตั้งเป้าหมายต้องเข้าใจ KPI,CSF,BSC,Benchmaking 

11. ความแตกต่างของการทำงานแบบ Reactive กับ Proactive 

12. ฝึกตนเองให้มีความคิดสร้างสรรค์ 

13. ปฏิบัติงานจัดซื้ออย่างมีจรรยาบรรณและ CSR

วิทยากร


คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

ประสบการณ์ :

- นายกสมาคมคนแรก (พ.ศ.2531-2549) 

สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

- คนไทยคนแรกที่ได้รับวุฒิบัตร C.P.M. และ A.P.P. สหรัฐอเมริกา

และ MCIPS กิตติมศักดิ์จากอังกฤษ

- ได้รับประกาศนียบัตร Lead Assessor for ISO-9000 สถาบัน IQC ของอังกฤษ

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 46
วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)
ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก / สถานี MRT สุขุมวิท
รุ่นที่ 47
วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)
ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก / สถานี MRT สุขุมวิท
รุ่นที่ 48
วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)
ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก / สถานี MRT สุขุมวิท

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

3,900+VAT273 = 4,173 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 117 บาท)

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

ทุกหลักสูตรจะมอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา

Scroll to Top