การจัดซื้ออะไหล่และการจ้างงานซ่อมบำรุง / Purchasing in Spare Part and Maintenance Service

-


ความสำคัญ 

งานจัดซื้อในด้านอุตสาหกรรมจะครอบคลุมหลายส่วนได้แก่ จัดซื้อวัตถุดิบในการผลิต(Raw Material),

วัสดุหีบห่อ/บรรจุภัณฑ์(Packaging), งานก่อสร้าง/ต่อเติมขยายโรงงาน (Construction) และ งานจัดซื้อ/

จัดจ้างเพื่อการซ่อมบำรุงเครื่องจักร(Maintenance)

            สำหรับงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร แน่นอนว่าต้องมีการจัดหาอะไหล่(Spare Part) เพื่อเตรียมเก็บไว้ และ

การจัดซื้อฉุกเฉินเมื่อเครื่องเสีย รวมไปถึงการว่าจ้างผู้รับเหมาเข้ามาซ่อมบำรุง/ซ่อมแซม/ปรับปรุงเครื่องจักร

ซึ่งหากวางแผนดำเนินการร่วมกับฝ่ายซ่อมบำรุงไม่ดี ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมา เช่น การมีอะไหล่

ไม่เพียงพอ การซื้ออะไหล่/จ้างที่มีราคาสูงอันเนื่องมาจากขาดการวางแผนการสั่งซื้อหรือความเร่งด่วน

ในการซ่อม และการทุจริต

             ถ้าหากนักจัดซื้อที่รับผิดชอบในส่วนงานด้านงานซ่อมบำรุงนี้มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานอันประกอบ

ไปด้วย การจัดซื้อทั้งในและต่างประเทศ การบริหารอะไหล่คงคลัง วงรอบการสั่งซื้อ รวมถึงการว่าจ้างผู้รับเหมา

เข้ามาทำงานซ่อมบำรุงแล้ว จะสามารถยกระดับขึ้นมารับผิดชอบงานในส่วนนี้ได้อย่างเป็นมืออาชีพ และ

สามารถช่วยให้บริษัทลดต้นทุนได้ด้วย 

 

หัวข้อสัมมนา (09.00-16.00 น.) 

1.ความรู้พื้นฐานงานซ่อมบำรุง (Basic Concept in Maintenance Work) 

2. การจัดซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุง (Purchasing in Spare Part) 

          - ข้อมูลที่จำเป็นในการขอ/สั่งซื้อ (Basic requirement/Specification) 

          - การทำสัญญายืนราคาอะไหล่ (Spare Part Price Agreement/Consignment) 

          - การบริหารอะไหล่คงคลังเบื้องต้น (Spare Part Management) 

          - การวางแผนการสั่งซื้อ (Material Requirement Planning – MRP) 

          - การสั่งซื้ออะไหล่ จากต่างประเทศ (Purchasing Spare Part form Oversea) 

3. การจ้างงานซ่อมบำรุง (Purchasing in Maintenance Service) 

          - กระบวนการงานซ่อมบำรุง / ใบสั่งซ่อม (Work Order) 

          - ประเภทของงานซ่อมบำรุง 

          - การทำสัญญางานซ่อมบำรุง (Service Agreement) 

          - การคิดราคางานจากกระบวนการทำงาน (Activity Base Costing-Cost Plus) 

4. โปรแกรมสำหรับระบบงานจัดซื้อในงานซ่อมบำรุง (Purchasing Software in Maintenance Work) 

5. กรณีศึกษาการทุจริตของงานซ่อมบำรุง (Maverick Buying Case Study in Maintenance Work)

วิทยากร


คุณปัลลพ สัจจรักษ์ B.Eng, Msc.IT, MBA

รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บมจ.อนันดา ดีเวลอปเม้นท์

ประสบการณ์:

- ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่ ด้านอุตสาหกรรมเกษตร

- ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ อุตสาหกรรมโทรคมนาคม การขนส่งทางราง และอุตสาหกรรมเกษตร

- วิศวกรโครงการ ประมูลและการประเมินราคาระบบท่อและโครงสร้าง

- หัวหน้าทีมงานออกแบบระบบ ERP ด้านงานจัดซื้อ/คลังพัสดุ (SAP-MM)

 

 

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 38
วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)
ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก / สถานี MRT สุขุมวิท
รุ่นที่ 39
วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2563 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)
ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก / สถานี MRT สุขุมวิท
รุ่นที่ 40
วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)
ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก / สถานี MRT สุขุมวิท
รุ่นที่ 41
วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)
ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก / สถานี MRT สุขุมวิท
รุ่นที่ 42
วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)
ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก / สถานี MRT สุขุมวิท
รุ่นที่ 43
วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)
ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก / สถานี MRT สุขุมวิท

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

3,900+VAT273 = 4,173 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 117 บาท)

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

มอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา

Scroll to Top