การบริหารคลังสินค้าและพัสดุ แบบมืออาชีพ

-


รายละเอียดในการสัมมนา

1. เทคนิคการบริหารสินค้าคงคลังแบบมืออาชีพ

2. การจัดผังสถานที่ในคลังสินค้าและการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัวสูงสุด

3. ขั้นตอนในการบริหารคลังสินค้า

               - การรับสินค้าและพัสดุเข้าคลัง

               - การจัดเก็บสินค้าและพัสดุในคลัง

               - การจัดสายและวิธีการเบิกและจ่ายของออกจากคลัง

               - เทคนิคการบันทึกรับสินค้าเข้าคลังและบันทึกเบิก – จ่าย

                  แบบ UPDATE REALTIME เพื่อทราบยอดคงเหลือตลอดเวลา

4. ระบบเอกสารและการจัดทำเอกสารในระบบงานคลังสินค้า

5. การจัดทำรายงาน STOCK สินค้า

6. การแยกเก็บสินค้าตัวอย่างจากสินค้าปกติ

7. การบริหารและการจัดเก็บสินค้าหมดอายุ เสื่อมคุณภาพ สินค้าชำรุดต่ำกว่ามาตรฐาน

    เศษซากวัสดุเหลือจากการผลิต

8. เทคนิคการตรวจสอบควบคุมการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ในคลังสินค้า เพื่อป้องกันการรั่วไหล

9. การจัดระบบและควบคุมความปลอดภัยในคลังสินค้า

10. การจัดระบบบริหารเพื่อคุณภาพงานบริการของพนักงานคลังสินค้า (SERVICE MIND)

11. การบริหารเวลาแบบมืออาชีพสำหรับงานคลังสินค้า

วิทยากร


อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์

LOGISTICS CONSULTANT

ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการบริหารคลังสินค้า

การจัดส่งและบริหารลูกค้ากว่า 30 ปี

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 88
วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 09:00 - 16:30 น.
โรงแรม เดอะพาลาสโซ กรุงเทพ (ถ.รัชดาภิเษก)
(MRT สถานีห้วยขวาง ออกประตู 3 / เข้าซอยเนียมอุทิศ)
รุ่นที่ 89
วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00 - 16:30 น.
โรงแรม เอเซีย (ราชเทวี)
(ถ.พญาไท BTS สถานี ราชเทวี)
รุ่นที่ 90
วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 09:00 - 16:30 น.
โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)
(ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท)

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

2,800+VAT196 = 2,996 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 84 บาท)

(รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

Scroll to Top