การวางแผนภาษีทั้งระบบ ภาษีเงินได้นิติบุคคล/ภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ภาษีมูลค่าเพิ่ม

นับชั่วโมงการอบรมผู้ทำบัญชี( อื่นๆ:6ชม.)
ผู้สอบบัญชี( อื่นๆ:6ชม.)


วัตถุประสงค์ของโครงการนี้:-

        เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้เข้าใจวงจรภาษีอากรทั้งระบบ สามารถนำช่องว่างและแง่มุมของภาษี

มาวางแผนให้ประหยัดภาษีมากที่สุด


เหมาะสำหรับ

- ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

- สมุห์บัญชี/ผู้บริหารฝ่ายบัญชี

- ผู้ที่มีความรู้ทางด้านภาษีอากรบ้างพอสมควร

- ผู้ที่ต้องการวางระบบบัญชีควบคู่ไปกับการวางแผนภาษี


รายละเอียดในการสัมมนา

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย ประกาศ หรือคำสั่งต่างๆ ตามประมวลรัษฎากร

2. วิเคราะห์แง่มุมและช่องว่างของกฎหมาย เพื่อการวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล

     2.1 การวางแผนภาษีเกี่ยวกับรายได้

            - รายได้ที่ต้องนำมาคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษี

            - วิเคราะห์และวางแผนเกี่ยวกับรายได้ที่ได้รับยกเว้นหรือลดหย่อน

            - วางแผนภาษีเกี่ยวกับรายการที่ทางบัญชียังไม่ถือเป็นรายได้แต่ด้านภาษีมองว่ารายได้เกิดขึ้นแล้ว

     2.2 การวางแผนภาษีด้านรายจ่าย

            - รายจ่ายที่ต้องนำมาคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษี

            - การวางแผนรายจ่ายเกี่ยวกับสินทรัพย์ถาวร สินค้าคงเหลือ หนี้สูญ

            - การวางแผนเกี่ยวกับรายจ่ายที่พิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับให้เป็นรายจ่ายทางภาษีได้

               และสรรพากรยอมรับ

            - การวิเคราะห์และวางแผนภาษีเกี่ยวกับรายจ่ายต้องห้าม

3. การวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่ม  (ภาษีขายไม่ผิดพลาดภาษีซื้อขอคืนได้เกือบทั้งหมด)

     3.1 ทราบจุดความรับผิด (TAX POINT)ของภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อการวางแผนภาษีที่เกิดประโยชน์สูงสุด

     3.2 การวางแผนเกี่ยวกับรายการที่สรรพากรถือว่าเป็นการขายแต่ข้อเท็จจริงไม่ได้ขาย

     3.3 การวางแผนภาษีเกี่ยวกับภาษีซื้อ และภาษีซื้อต้องห้าม

     3.4 การวางแผนการตลาดที่ไม่พลาดในเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่ม

     3.5 เทคนิคการนำภาษีซื้อต้องห้ามมาคำนวณภาษีได้โดยถูกต้อง

4. การวางแผนภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย

    (เจาะลึกประเด็นและหลักเกณฑ์การหักภาษี ณ ที่จ่ายที่ต้องนำไปใช้ในการวางแผนภาษี

    พร้อมการวิเคราะห์รายได้และรายจ่ายว่าระเภทใดบ้าง ต้องหักตามแนวเดิมและเพิ่มเติมตามกฎหมายใหม่)

5. การแก้ไขข้อผิดพลาดของเอกสารหลักฐานทางบัญชีให้สรรพากรายอมรับ

6. บทกำหนดโทษและข้อควรระวังเมื่อเสียภาษีไม่ถูกต้อง

7. เตรียมพร้อมรับการตรวจปฏิบัติการของสรรพากร

วิทยากร


ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร

 กรมสรรพากร

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 54
วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563 เวลา 09:00 - 16:30 น.
โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)
(ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท)
รุ่นที่ 55
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 09:00 - 16:30 น.
โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)
(ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท)
รุ่นที่ 56
วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:00 - 16:30 น.
โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)
(ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท)
รุ่นที่ 57
วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 09:00 - 16:30 น.
โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)
(ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท)
รุ่นที่ 58
วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:00 - 16:30 น.
โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)
(ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท)

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

3,200+VAT224 = 3,424 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 96 บาท)
พิเศษ! เพียงสำรองก่อนวันสัมมนา 7 วัน
2,900+VAT203 = 3,103 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 87 บาท)

(รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

Scroll to Top