การจัดทำงบกระแสเงินสด (WORK SHOP) และการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด (Statement of Cash Flows)

นับชั่วโมงการอบรมผู้ทำบัญชี( บัญชี:6ชม.)
ผู้สอบบัญชี( บัญชี:6ชม.)


รายละเอียดในการสัมมนา


1. ความจำเป็นในการจัดทำงบกระแสเงินสดและประโยชน์ที่ได้รับจากการ ทำงบกระแสเงินสด


2. ทำความเข้าใจกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำงบกระแสเงินสดที่ถูกต้อง


3. การจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารประกอบต่างๆ ในการจัดทำงบกระแสเงินสด


4. วิธีการเสนองบกระแสเงินสด


              - กิจกรรมดำเนินงาน


              - กิจกรรมลงทุน


              - กิจกรรมจัดหาทุน


5. ขั้นตอนและการจัดทำงบกระแสเงินสด


              - การจัดทำงบกระแสเงินสด ตามวิธีทางตรง


              - การจัดทำงบกระแสเงินสด ตามวิธีทางอ้อม


6. เทคนิคการนำเสนองบกระแสเงินสดอย่างง่ายๆ เพื่อให้ทราบถึงความเปลี่ยนแปลงของ

    กระแสเงินสดในช่วงที่ผ่านมาว่ามีสาเหตุมาจากอะไรบ้าง


7. เทคนิคการวิเคราะห์ งบกระแสเงินสดและการนำเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อช่วยในการ


    วางแผนและตัดสินในทางธุรกิจ

วิทยากร


อาจารย์ ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์

MBA Indiana University U.S.A.

บัญชีมหาบัณฑิต บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่ปรึกษาด้านการบัญชีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและบริษัทเอกชน

อาจารย์พิเศษ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 63
วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00 - 16:30 น.
โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพ (ถ.รัชดาภิเษก)
(MRT สถานีห้วยขวาง ออกประตู 3 / เข้าซอยเนียมอุทิศ)
รุ่นที่ 64
วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:00 - 16:30 น.
โรงแรมแกรนลอร์ด (บูติค) โฮเต็ล (ศรีนครินทร์)
(ถ้ามาจากแยกลำสาลี ให้เลยแยกพัฒนาการ และเลยแยกอ่อนนุช
ไปประมาณ 500 เมตร ฝั่งซ้ายมือ ถ.ศรีนครินทร์)
รุ่นที่ 65
วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 09:00 - 16:30 น.
โรงแรมจัสมิน ซิตี้ สุขุมวิท 23
(ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท)
รุ่นที่ 66
วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 09:00 - 16:30 น.
โรงแรมเดอะซีซันส์ พัทยากลาง
(จากถนนสุขุมวิท เลี้ยวเข้าถนนพัทยากลาง
เลี้ยวขวาเข้าถนนพัทยากลางสาย 2 เลี้ยวขวาเข้าซอย 5)
รุ่นที่ 67
วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 09:00 - 16:30 น.
โรงแรมจัสมิน ซิตี้ สุขุมวิท 23
(ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท)
รุ่นที่ 68
วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00 - 16:30 น.
โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ (อยุธยา)
(ถนนโรจนะ พระนครศรีอยุธยา)
*มาจาก เจดีย์วัดสามปลิ้ม ชิดซ้ายลอดใต้ สะพานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
*มาจาก อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ให้ข้ามสะพานปรีดี-ธำรง
รุ่นที่ 69
วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 09:00 - 16:30 น.
โรงแรมจัสมิน ซิตี้ สุขุมวิท 23
(ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท)

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

2,800+VAT196 = 2,996 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 84 บาท)

(รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

Scroll to Top