เทคนิคการวิเคราะห์และบริหารสินเชื่อ - เครดิตทางการค้า กลยุทธ์การบริหารการติดตามและเร่งรัดหนี้สิน

-


สาเหตุที่ท่านควรเข้าสัมมนาในโครงการนี้

ยอดขายที่สูงขึ้นไม่ได้หมายความว่า บริษัทจะมีกำไรมากขึ้นเสมอไป หากการอนุมัติเครดิตหรือสินเชื่อทางการค้าไม่มี

ระบบหรือมาตรการที่รัดกุมพอ เมื่อลูกหนี้มีปัญหา นอกจากจะเก็บเงินไม่ได้ แล้วยังต้องสูญเสียสินค้าให้กับลูกค้าอีกด้วย

การตัดไฟเสียแต่ต้นลมจึงเป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้อย่างเด็ดขาดนอกจากนี้ศิลปะการติดตามหนี้ก็นับเป็นสิ่งที่สำคัญ

ไม่น้อยไปกว่ากันเพราะการเจรจาต่อรองที่พลาดนิดเดียวอาจทำให้หนี้สูญได้


รายละเอียดในการสัมมนา

การวิเคราะห์ลูกหนี้ เพื่ออนุมัติสินเชื่อ / เครดิตทางการค้า

1) ระบบประสานงานระหว่าง ฝ่ายขาย ฝ่ายสินเชื่อ - เครดิต ฝ่ายบัญชี - การเงิน ฝ่ายติดตามหนี้

    เพื่อความคล่องตัวและรัดกุมในการดำเนินงาน

2) การวิเคราะห์ลูกหนี้และประเมินความเสี่ยงในการให้สินเชื่อหรือเครดิต

3) กำหนดขั้นตอนและแนวทางในการให้สินเชื่อหรือเครดิตแก่ลูกค้า

         - การให้เครดิต

         - การวิเคราะห์สินเชื่อหรือเครดิต

         - กำหนดเงื่อนไขของเครดิตหรือสินเชื่อ

         - วงเครดิตหรือสินเชื่อที่จะให้ลูกค้าแต่ละราย

         - ระยะเวลาที่จะให้เครดิตและเงื่อนไขส่วนลดเงินสด

กลยุทธ์การติดตามหนี้และเร่งรัดหนี้สิน

1) ขั้นตอนแต่ละขั้นของการติดตามหนี้เพื่อการจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพ

2) การจัดชั้นลูกหนี้เพื่อความรัดกุมและลดความเสี่ยงในการบริหารลูกหนี้

3) เทคนิคการกำหนดเป้าหมายในการจัดเก็บและมาตรการกระตุ้นเพื่อให้ลูกหนี้ชำระหนี้เร็วขึ้น

4) สัญญาเตือนบอกเหตุว่าลูกหนี้อาจจะเริ่มมีปัญหาสภาพคล่อง

5) เทคนิคการแก้ปัญหาเบื้องต้น เมื่อเริ่มเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้

6) เทคนิคการเจรจาต่อรอง หาทางออกและข้อยุติให้กับลูกหนี้ที่ได้ผลและไม่เสียประโยชน์

7) การใช้โทรศัพท์ติดตามหนี้ หรือเร่งรัดหนี้สิน

8) แก้ปัญหาลูกหนี้ หนีหนี้ ย้ายที่อยู่ ผิดนัด บ่ายเบี่ยง เหนียวหนี้ มีอิทธิพลหรืออันธพาล

9) มาตรการขั้นเด็ดขาด ขั้นตอนทางกฎหมาย การสรุปและรวบรวมหลักฐานที่รัดกุมที่ลูกหนี้ดิ้นไม่หลุด

วิทยากร


อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

 ประสบการณ์ :

ผู้จัดการสาขา,ผู้จัดการศูนย์ต่างประเทศ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

ที่ปรึกษา

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME BANK)

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 90
วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม เดอะพาลาสโซ กรุงเทพ (ถ.รัชดาภิเษก)
(MRT สถานีห้วยขวาง ออกประตู 3 / เข้าซอยเนียมอุทิศ)
รุ่นที่ 91
วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม เดอะพาลาสโซ กรุงเทพ (ถ.รัชดาภิเษก)
(MRT สถานีห้วยขวาง ออกประตู 3 / เข้าซอยเนียมอุทิศ)
รุ่นที่ 92
วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม เดอะพาลาสโซ กรุงเทพ (ถ.รัชดาภิเษก)
(MRT สถานีห้วยขวาง ออกประตู 3 / เข้าซอยเนียมอุทิศ)
รุ่นที่ 93
วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม เดอะพาลาสโซ กรุงเทพ (ถ.รัชดาภิเษก)
(MRT สถานีห้วยขวาง ออกประตู 3 / เข้าซอยเนียมอุทิศ)
รุ่นที่ 94
วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม เดอะพาลาสโซ กรุงเทพ (ถ.รัชดาภิเษก)
(MRT สถานีห้วยขวาง ออกประตู 3 / เข้าซอยเนียมอุทิศ)

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

3,200+VAT224 = 3,424 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 96 บาท)
พิเศษ! เพียงสำรองก่อนวันสัมมนา 7 วัน
2,900+VAT203 = 3,103 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 87 บาท)

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%


 

Scroll to Top