เทคนิคการจัดบัญชีสำหรับธุรกิจก่อสร้างและรับจ้างทำของ

นับชั่วโมงการอบรมผู้ทำบัญชี( บัญชี:6ชม.)
ผู้สอบบัญชี( บัญชี:6ชม.)


ความสำคัญ

            "ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างก็คือธุรกิจรับจ้างทำของ"

             ระบบการจัดทำบัญชีสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและรับจ้างทำของ

มีความพิเศษกว่าธุรกิจอื่น เพราะไม่มีตัวสินค้าเป็นจุดขาย ทำให้ผู้ทำการบันทึกบัญชี

ต้องมีหลักการทางมาตรฐานการบัญชีที่แม่นยำ และรอบรู้ในระบบภาษีทุกๆเรื่องที่เกี่ยว

กับธุรกิจนี้

            สถาบันได้เล็งเห็นถึงความยุ่งยากและซับซ้อน จึงได้รวบรวมประเด็นต่าง

ขึ้นมาเป็นหลักสูตร เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้ทำความเข้าใจและนำไปใช้อย่างถูกต้อง

ไม่ตกหล่นในประเด็นสำคัญต่างๆ

หัวข้อสัมมนา

1. ความเข้าใจเรื่องบัญชีเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจก่อสร้าง รับจ้างทำของ

2. ระบบบัญชีของธุรกิจก่อสร้าง รับจ้างทำของ

          2.1 ผังบัญชี รหัสบัญชี ชื่อบัญชี

          2.2 ระบบเอกสาร

          2.3 สมุดบัญชีและทะเบียนต่างๆ

          2.4 หลักการบันทึกบัญชี

          2.5 ระบบการจัดทำรายงาน

          2.6 ภาษีที่เกี่ยวข้อง

3. เกณฑ์การรับรู้รายได้

4. เกณฑ์การคำนวณต้นทุน

5. เกณฑ์การบันทึกค่าใช้จ่าย

6. การคำนวณกำไรขาดทุนของกิจการก่อสร้างและจ้างทำของ

7. การจัดทำงบการเงินของธุรกิจก่อสร้าง รับจ้างทำของ

8. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ

วิทยากร


อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ปรึกษาและวางระบบบัญชี

มีประสบการณ์ในการบริหารงานด้านบัญชีมากกว่า 35 ปี

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

2,700+VAT189 = 2,889 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 81 บาท)
Scroll to Top