ติดอาวุธให้นักจัดซื้อหน้าใหม่ / Arming the new-coming Purchasers

-


      นักจัดซื้อหน้าใหม่ ไม่จำเป็นต้องทำเหมือนที่รุ่นพี่ทำไปซะทุกอย่าง

หากไม่แตกต่างก็ไม่โต ลืมตาอ้าปากไม่ได้ซักที เพราะอะไรๆก็ตามที่รุ่นพี่ให้ทำ

ดังนั้น นักจัดซื้อหน้าใหม่ที่อยากเก่ง ต้องรู้ลึกและนำมาใช้ได้จริง และสามารถ

รายงานผลงานที่เกิดขึ้นเป็น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดแก่ตัวเองและองค์กร

 

หัวข้อสัมมนา (09.00 - 16.00 น.)

1. การประเมินและคัดเลือกผู้ขาย

2. การจัดกลุ่มสินค้าวัตถุดิบและบริการที่จัดซื้อ (Supply Positioning Model)

     ทำให้งานจัดซื้อจัดหามีประสิทธิภาพมากขึ้น

3. มุมมองผู้ขาย ต่อผู้ซื้อ

4. กระบวนการต่อรองราคา (Negotiation Process)

5. การการจัดซื้อกับการเพิ่มกำไรให้องค์กรอย่างยั่งยืน

6. การบริหารสินค้าด้วยวิธี ABC Analysis & การสอนวิธีทำ Spending analysis

7. การรายงานผลงานฝ่ายจัดซื้อ และการทำสรุปยอดประหยัด

วิทยากร


คุณจรูญโรจน์ เทพที

ผู้จัดการจัดซื้อ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 5
วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม รอแยล เบญจา (สุขุมวิท 5)
ลงสถานี BTS นานา สุดซอยสุขุมวิท 5
รุ่นที่ 6
วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม รอแยล เบญจา (สุขุมวิท 5)
ลงสถานี BTS นานา สุดซอยสุขุมวิท 5

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

3,900+VAT273 = 4,173 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 117 บาท)

 กรณีส่งเข้าอบรม 3 ท่านขึ้นไปจะได้ส่วนลดท่านละ 400 บาท

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

มอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา

 

Scroll to Top