เคล็ด (ไม่) ลับในการทำงานจัดซื้อ / Non-Secret Issues in Purchasing Process

-


วัตถุประสงค์

        การจัดซื้อเป็นความจำเป็นของทุกบริษัทและมีความสำคัญต่อการ

แข่งขันทางธุรกิจเป็นอย่างยิ่ง หากผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อได้เข้าใจเคล็ดลับ

ในการทำงานให้ครบถ้วนก็ย่อมสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทได้อย่างมาก 

 

หัวข้อการสัมมนา

ประเด็นที่จะนำมาบรรยายและอภิปรายกันคือ

1. เมื่อต้องซื้อสินค้า จะหาแหล่งขายได้จากที่ไหน

2. จะทำอย่างไรในกรณีที่มีซัพพลายเออร์รายเดียว (Monopoly)

3. หลักคิดเมื่อจะซื้อของจากซัพพลายเออร์สองรายควบกันไป

4. วิธีหาต้นทุนรวมที่แท้จริง เพื่อประกอบการตัดสินใจในการสั่งซื้อ

5. วิธีวิเคราะห์ว่าควรซื้อสินค้าเมื่อไหร่ (ROP) จึงจะเหมาะ

6. วิธีวิเคราะห์ว่าควรซื้อสินค้าเท่าไร (EOQ) จึงจะประหยัด

7. วิเคราะห์ความเหมาะสมเมื่อซัพพลายเออร์เสนอส่วนลดและของแถม

8. วิธีจัดการกับปัญหาเรื่องงานด่วน

9. นักจัดซื้อที่ดีควรมีคุณสมบัติพื้นฐานอย่างไรบ้าง

วิทยากร


คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

ประสบการณ์ :

- นายกสมาคมคนแรก (พ.ศ.2531-2549) 

สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

- คนไทยคนแรกที่ได้รับวุฒิบัตร C.P.M. และ A.P.P. สหรัฐอเมริกา

และ MCIPS กิตติมศักดิ์จากอังกฤษ

- ได้รับประกาศนียบัตร Lead Assessor for ISO-9000 สถาบัน IQC ของอังกฤษ

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 7
วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม รอแยล เบญจา (สุขุมวิท 5)
ลงสถานี BTS นานา สุดซอยสุขุมวิท 5
รุ่นที่ 8
วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม รอแยล เบญจา (สุขุมวิท 5)
ลงสถานี BTS นานา สุดซอยสุขุมวิท 5
รุ่นที่ 9
วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม รอแยล เบญจา (สุขุมวิท 5)
ลงสถานี BTS นานา สุดซอยสุขุมวิท 5
รุ่นที่ 10
วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม รอแยล เบญจา (สุขุมวิท 5)
ลงสถานี BTS นานา สุดซอยสุขุมวิท 5
รุ่นที่ 11
วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม รอแยล เบญจา (สุขุมวิท 5)
ลงสถานี BTS นานา สุดซอยสุขุมวิท 5
รุ่นที่ 12
วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม รอแยล เบญจา (สุขุมวิท 5)
ลงสถานี BTS นานา สุดซอยสุขุมวิท 5

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

3,900+VAT273 = 4,173 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 117 บาท)

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

ทุกหลักสูตรจะมอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา

 

Scroll to Top