เจาะลึกการทำสัญญาจัดซื้อจัดหา (ZOOM เต็มวัน) / Preparing the Purchasing and Supply Contract

-


หลักการและเหตุผล

         เป็นความจำเป็นของนักจัดซื้อทุกคนต้องรู้หลักกฎหมายซื้อขายเพื่อซื้อสินค้าและบริการและ

สัญญาว่าจ้าง ความรับผิดชอบของผู้ซื้อเองและผู้ขาย หลักฐาน การซื้อขายเพื่อการฟ้องบังคับคดี

การรับโอน กรรมสิทธิ์สินค้าที่ซื้อ การตรวจรับหรือปฏิเสธการรับมอบสินค้า การกำหนดค่าปรับ

และการเรียกร้องค่าเสีย หาย และออกใบสั่งซื้อมีเงื่อนไขที่รัดกุม

         หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้าสัมมนาเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายซื้อขายได้ สามารถร่างข้อตกลง

สัญญาซื้อขายและตรวจร่างสัญญาซื้อขาย ระบุเงื่อนไขที่ สำคัญและจำเป็นในสัญญาหรือในใบสั่งซื้อ

ได้ รู้หลักกฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ นำมาปฏิบัติ เช่น คำสั่งซื้อและตอบรับทางแฟกซ์

อีเมล์ ตามวัตถุ ประสงค์ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการต่างๆ

 

เนื้อหาของหลักสูตร

1. อำนาจและหน้าที่ตามกฎหมายของนักจัดซื้อ

2. ความรับผิดชอบตามกฎหมายทั้งของฝ่ายผู้ซื้อและผู้ขาย

3. ความผูกพันของใบสั่งซื้อและใบเสนอราคา

4. การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสินค้า

5. การตรวจรับและการปฏิเสธไม่รับสินค้า

6. การกำหนดบทปรับที่ถูกต้องและรัดกุม

7. การเรียกร้องค่าเสียหาย กรณีผู้ขายผิดสัญญา

8. การตีความข้อสัญญา

9. แนวทางการร่างสัญญาจัดซื้อและว่าจ้าง

10. ตัวอย่างเงื่อนไขที่จำเป็นต้องระบุในสัญญา ระยะยาว 3-5 ปี

11. อะไรคือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และมีผลทางกฎหมายอย่างไร

12. การติดตามสัญญาและบริหารสัญญา

13. วิธีระงับข้อโต้แย้ง ข้อพิพาทหลายวิธี เลือกวิธีที่เหมาะสม

14. การเลือกใช้คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ

15. ตัวอย่างสัญญาซื้อสินค้าและบริการทั้งฉบับ

วิทยากร


คุณสุชาติ ประเสริฐสม

(C.P.S.)

- อุปนายกและประธานฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ

  สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

- กรรมการบริหาร บจก.อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์

- วิทยากรหลักสูตร CIPS สถาบันบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายแห่งประเทศอังกฤษ

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

3,300+VAT231 = 3,531 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 99 บาท)
ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์หรือนำไปเผยแพร่

 

Scroll to Top