คอร์ส บัญชีภาษีอากร by ZOOM บุคคลธรรดา รับส่วนลดพิเศษ! 400-900 บาท

คอร์ส บัญชี/ภาษีอากร อบรมผ่าน ZOOM เก็บชั่วโมง CPD ได้แล้วค่ะ

 ตารางสัมมนา

ลำดับ เดือน หลักสูตรสัมมนา / วิทยากร สถานที่ Booking
1
10
ส.ค.
2564
การจัดทำบัญชีของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ปัญหาภาษีอากรพร้อมสิทธิประโยชน์
  วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)
 
2
18
ส.ค.
2564
การจัดทำงบกระแสเงินสด (WORK SHOP) และการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด (Statement of Cash Flows)
  วิทยากร : อาจารย์ ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์
 
3
28
ส.ค.
2564
การวางแผนภาษีทั้งระบบ ภาษีเงินได้นิติบุคคล/ภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  วิทยากร : นิติกรผู้ชำนาญการพิเศษ สำนักกฎหมาย
 
4
20
ก.ค.
2564
ปัญหาและแนวปฏิบัติ การปรับปรุงและปิดบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ใหม่ล่าสุดบังคับใช้ 2564
  วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)
  -
5
27
ส.ค.
2564
เทคนิคการวางระบบบัญชีและปรับปรุงระบบบัญชี
  วิทยากร : อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์
 
6
20
ส.ค.
2564
ต้นทุนมาตรฐาน (WORK SHOP) การจัดทำและการบันทึกบัญชี การวิเคราะห์ผลต่าง
  วิทยากร : อาจารย์ ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์
 
7
22
ก.ย.
2564
ครบเครื่องเรื่องบัญชี สำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก
  วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)
 
8
29
ก.ย.
2564
เคล็ดลับ!..รายจ่ายต้องห้าม ปัญหาในการคำนวณกำไรสุทธิ พร้อมแนวปฏิบัติเพื่อนำรายจ่ายต้องห้ามกลับมาเป็นรายจ่ายทางภาษีที่สรรพากรยอมรับ
  วิทยากร : นิติกรผู้ชำนาญการพิเศษ สำนักกฎหมาย
  -

 ลิ้งค์หน่วยงานสำคัญ

บริษัท นิด้าโปรเฟลชั่นแนลเทรนนิ้ง จำกัด
สำนักงานประกันสังคม
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กรมสรรพากร
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สภาวิชาชีพบัญชี
กระทรวงพาณิชย์
Scroll to Top