การต่อรองราคาสำหรับงานก่อสร้าง / งานวิศวกรรม (หลักสูตร 2 วัน) / Price Negotiation for Construction , Engineering work

-


ความสำคัญ

           นักจัดซื้อที่มิใช่วิศวกรหรือมิได้เรียนมาทางด้านก่อสร้างนั้น จะต่อรองราคางานก่อสร้าง

งานต่อเติมปรับปรุงอาคารสถานที่ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไรนั้นไม่ยากเลย ถ้านักจัดซื้อทราบตั้งแต่

หลักการพื้นฐานของการเจรจาต่อรอง/เทคนิคการเตรียมตัวและการเลือกผู้เจรจาให้เหมาะกับงาน

การเลือกประเภทงานประมูล/การออกแบบขอบเขตงาน/สัญญาที่เหมาะสม ประกอบกับการเพิ่มเติมความรู้

หลักการพื้นฐานของการประเมินราคางานแต่ละประเภท เช่น งานไฟฟ้า งานปูน งานท่อ ว่ามีแนวคิดโครงสร้าง

การประเมินอย่างไร ทั้งแบบราคาต่อหน่วยและแบบการถอดปริมาณงาน พร้อมกับวิธีหาแหล่งข้อมูลวัสดุ

หรือแม้แต่การประเมินจากสูตรสำเร็จ เช่น งานต่อเติมอาคาร งานทาสีเป็นตารางเมตร เป็นต้น

จากนั้นเพียงนำความรู้พื้นฐานเหล่านี้มาวิเคราะห์การเสนอราคาของผู้รับเหมา หรือเทียบราคาดังกล่าว

จากราคากลาง เท่านี้การต่อรองราคาของนักจัดซื้อก็จะสมเหตุสมผลและเป็นการต่อรองราคา

อย่างมีประสิทธิภาพ และในท้ายที่สุดการทำงานสมัยใหม่ในยุคนี้ต้องอาศัยความรู้เพิ่มเติมใน

การวางแผนงาน/กำหนดกลยุทธ์ /การวัดผล ร่วมกับการใช้เครื่องมือสมัยใหม่เข้ามาช่วยให้ผลงาน

มีประสิทธิผลอย่างเหนือชั้นอีกด้วย

               การสัมนานี้จะเป็นการบรรยาย สลับกับทำ Workshop และยกตัวอย่างจากงานจริง

เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถนำไปประยุต์ใช้งานได้ โดยจะเริ่มตั้งแต่การปูพื้นฐานทักษะ/การเตรียมตัวในการ

ต่อรองราคา ไปจนถึงความรู้/เทคนิคเฉพาะทางการประเมิน/การต่อรอง การวางแผน/วัดผล

และการวางแผนกลยุทธ์

 

หัวข้อการบรรยาย และ Workshop หลักสูตร 2 วัน

 

วันที่ 1

  1. พื้นฐานการเจรจาต่อรอง (แนวคิด/บุคลิก/การเตรียมการ)

  2. การเขียนข้อกำหนด (TOR) และพื้นฐานความเข้าใจ สำหรับการประมูลงาน

  3. ประเภทของงานประมูล และการเลือกใช้

  4. หลักค้ำประกันประเภทต่างๆ

  5. สัญญางานก่อสร้าง งวดงาน/การชำระเงินในงานก่อสร้าง

  6. หลักและโครงสร้างการประเมินราคา

  7. แนวคิดการจัดซื้อแบบ EPC (Engineering/Procurement/Construction – Turnkey Project)

  8. การวางแผนจัดซื้อ จัดจ้างของโครงการ (Procurement Project Timeline)

  9. แนวคิดการประเมินราคาค่าก่อสร้างเพื่อจัดทำงบประมาณ (Cost Plan)

10. เจาะลึก BOQ (Bill of Quantity)

 

วันที่ 2

  1. ค่ากำไร-Overhead Profit/ ค่าเตรียมการ-Preliminary/ ค่า “F” และ ค่า “K”

      (ราคาของงานราชการ)

  2. การหาราคาแบบราคาต่อหน่วย เช่น ราคาต่อตารางเมตร และแหล่งราคา/แบบถอดปริมาณ

      งาน และแหล่งราคา (วัสดุ และค่าแรง)/การประเมินค่าแรงจากการทำงานจริง

      ของช่าง/เครื่องจักรกลในงานก่อสร้าง (ซื้อ/เช่า)

  3. แนวคิดการกำหนดราคางานก่อสร้างแบบ Activity Base Costing (Cost Plus)

  4. แนวทางการต่อรองราคาโดยใช้เกณฑ์ด้านเทคนิค และราคา – AHP

  5. วิศวกรรมคุณค่า (Value Engineering)/งานลด-งานเพิ่ม (Variance Order)

  6. แนวคิดการออกแบบตามงบประมาณ และ On Shelf Material List

  7. ระบบการประมูลงาน/การเสนอราคา สมัยใหม่ (E-Bidding/E-Auction/E-Catalog)

  8. กลยุทธ์การต่อรองราคา/การบริหารคู่ค้า (Partnership Management)

  9. การวัดผลการดำเนินการสำหรับงานจัดซื้อวิศวกรรม (KPI / OKR)

10. แหล่งข้อมูล/ฐานข้อมูลในการประเมินราคาแต่ละประเภท

วิทยากร


คุณปัลลพ สัจจรักษ์

(B.Eng, Msc.IT, MBA )

รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บมจ.อนันดา ดีเวลอปเม้นท์

ประสบการณ์:

- ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่ ด้านอุตสาหกรรมเกษตร

- ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ อุตสาหกรรมโทรคมนาคม การขนส่งทางราง และอุตสาหกรรมเกษตร

- วิศวกรโครงการ ประมูลและการประเมินราคาระบบท่อและโครงสร้าง

- หัวหน้าทีมงานออกแบบระบบ ERP ด้านงานจัดซื้อ/คลังพัสดุ (SAP-MM)

 

 

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

7,800+VAT546 = 8,346 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 234 บาท)

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

มอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา

Scroll to Top