สิ่งควรรู้สำหรับเจ้าหน้าที่จัดซื้อระดับต้นและกลาง . . . (หลักสูตร 2 วัน) / The Standards of Purchasing Techniques

-


 หลักการและเหตุผล

    การจัดซื้อจัดหาสินค้าและบริการให้ได้ตามความต้องการของหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

ต้องอาศัยกระบวนการอันเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งวิวัฒนาการของการจัดซื้อจัดหาก้าวหน้าไปมาก

นักจัดซื้อต้องรับผิดชอบสูงขึ้น นอกจากซื้อสินค้าและบริการภายในประเทศให้สอดคล้องกับระดับ

สินค้าคงคลังตามความจำเป็นแล้ว ยังต้องจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ ด้วย หลักสูตรนี้ได้พัฒนา

ให้มีความเข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิม บรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับงานของนักจัดซื้อตั้งแต่ระดับต้นและกลาง

รวบรวมความรู้งานจัดซื้อในประเทศบวกกับความรู้ในการจัดซื้อต่างประเทศ (เหมาะสำหรับนักจัดซื้อ

มืออาชีพทั้งหลาย และนักจัดซื้อมือใหม่ที่เพิ่งรับงานหรือขยายความรับผิดชอบงานจัดซื้อจัดหามี

ความรู้ “ครบวงจรงานจัดซื้อจัดหา” อย่างถูก ต้องแท้จริง) พร้อมความรู้เทคนิค แง่มุมอื่นที่จำเป็นและ

เป็นความรู้ที่เป็นมาตรฐานสากล เช่น รู้จักใช้กลยุทธ์งานจัดซื้อกับสินค้าวัตถุดิบและบริการที่แบ่งออกเป็น

หลายกลุ่ม วิธีจัดการกับสินค้าบางตัวที่มีผลกระทบ และความเสี่ยงต่อองค์กรสูง การวางแผนงาน

จัดซื้อจัดหาให้สอดคล้องกับเป้าหมายและงบประมาณของแต่ละแผนก รูปแบบการประเมินซัพพลายเออร์ก่อน

และขณะติดต่อคบค้ากัน ต้นทุนกับการต่อรองราคาซื้อขาย ซึ่งจะเป็นพื้นฐานความรู้งานจัดซื้อ

 รูปแบบมาตรฐานใช้ปฏิบัติได้จริง อีกทั้งยังขยับขยายจากพื้นฐานความรู้ ค้นคว้าหาความรู้ เพิ่มขึ้น

ในเชิงลึกและกว้างมากขึ้นจากการอ่านตำรับตำราวิชาจัดซื้อจัดหา และจากการเข้าร่วมสัมมนา

หลักสูตรงานจัดซื้ออื่นๆ อีกมากได้ด้วย

 

เนื้อหาของหลักสูตรวันแรก (ภาคเช้า)

1. หัวใจและเป้าหมายในการจัดซื้อ 6 R’s

2. กระบวนการในการบริหารงานจัดซื้อ The Purchasing Cycle

3. ประโยชน์และวิธีทำ Standardization

4. วิธีกำหนด Specification ให้เหมาะกับสินค้าและบริการ

5. เทคนิคการหาแหล่งขาย

6. สูตรสำเร็จของการจะซื้อเมื่อไร และซื้อเท่าไร

7. การบริหารพัสดุด้วยวิธี ABC Analysis

8. เทคนิคการจัดซื้อทุกรูปแบบ เช่น

        ระบบเงินสดย่อย                               - ระบบวิ่งซื้อ

         - การประมูล                                      - การสั่งซื้อครั้งเดียวแต่ส่งหลายครั้ง

         - การทำสัญญาซื้อแบบยกทั้งระบบ         - ระบบจัดซื้อแบบไม่ใช้กระดาษ

         - ระบบออนไลน์ ฯลฯ

เนื้อหาของหลักสูตรวันแรก (ภาคบ่าย)

1. วิธีกำหนดเป้าหมายของงานจัดซื้อ พร้อมตัวอย่าง

2. การเตรียมวางนโยบายจัดซื้อและเตรียมพร้อมเพื่อทำคู่มือจัดซื้อ

3. การเลือกเงื่อนไขการชำระเงิน (Credit Term)

4. การสร้างกำไรโดยการส่งประโยชน์ของหน่วยงานจัดซื้อ

5. สิ่งควรรู้สำหรับงานจัดซื้อต่างประเทศ

      - Incoterms 2000                             - การขนส่งทางทะเล

      - การเลือกทำประกันภัย                         - การประเมินราคาวิธี Transaction Value (GATT)

6. กฎหมายเกี่ยวกับงานจัดซื้อ P/O, Fax and e-mail และรับโอนกรรมสิทธิ์ 

      - หลักเกณฑ์การตรวจรับมอบ                 - ข้อตกลงในการซื้อขาย

      - การกำหนดบทปรับที่เหมาะสม

7. จรรยาบรรณในงานจัดซื้อ

8. วุฒิบัตรนักจัดซื้อมืออาชีพ

 

เนื้อหาของหลักสูตรวันที่สอง (ภาคเช้า)

1. การจัดกลุ่มสินค้าวัตถุดิบและบริการที่จัดซื้อ (The Supply Positioning Model)

    ทำให้งานจัดซื้อจัดหามีประสิทธิภาพมากขึ้น

2. ความสำคัญและประโยชน์ของการจัดกลุ่มสินค้าวัตถุดิบที่ซื้อหาเข้าโรงงาน

3. ยุทธศาสตร์การจัดการกับสินค้าวัตถุดิบที่ใช้เงินซื้อด้วยเงินจำนวนมากในปีหนึ่งๆ

4. รู้จักกลุ่มสินค้าที่มีผลกระทบและความเสี่ยงต่อองค์กรสูง เพื่อวางแนวป้องกัน

5. วิธีการจัดซื้อจัดหาสินค้าที่หาซื้อได้ยากกับสินค้าที่มีขายทั่วไป และการพิจารณาระดับสต็อก

6. ปัจจัยการพิจารณาเปลี่ยนแหล่งขาย (Switching cost & price variability) 

    จากแหล่งเดิมไปแหล่งใหม่

7. การตรวจสอบและประเมินซัพพลายเออร์

8. แนวคิดและเหตุผลของการประเมินผู้ขาย ผนวกกับการทำ Supplier Inspection

9. วิธีประเมินผู้ขายด้านเทคนิคการผลิตด้านความมั่นคงทางการเงิน ด้านเชิงพาณิชย์

    และด้านสิ่งแวดล้อม

เนื้อหาของหลักสูตรวันที่สอง (ภาคบ่าย)

1. ต้นทุนใช้ในการต่อรองราคา และต้นทุนใช้วิเคราะห์ราคาวัตถุดิบเพื่อพิจารณาซื้อ

2. ตัวอย่างการคำนวณ Unit Price

3. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชีสำหรับนักจัดซื้อ Credit Note – Debit Note

   และประเภทของ “ต้นทุน” ที่จำเป็นใช้ต่อรองราคาสินค้ากับผู้ขาย

4. การวางแผนงานจัดซื้อจัดหา (Planning supply) ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย

    และงบประมาณขององค์กร

5. การทำงบประมาณกับงานจัดซื้อจัดหา

6. ขั้นตอนการวางแผนงานจัดซื้อจัดหา ให้สอดคล้องกับงบประมาณของแต่ละแผนก

7. วิธีกำหนดความสำคัญและแรงกระทบของสินค้าวัตถุดิบที่จะจัดซื้อจัดหา

8. การจัดประเภทค่าใช้จ่ายกับการทำตารางจัดซื้อสินค้าวัตถุดิบ เพื่อสายการผลิตและสินค้าทุน

9. การระบุเงื่อนไขอื่นที่จำเป็นใน P/O (Purchase Order) เพื่อให้ผู้ขายปฏิบัติ

 

************ โปรดนำเครื่องคำนวณ มาในวันสัมมนาด้วย**************** 

วิทยากร


คุณกิตติกร โชติสกุลรัตน์ /คุณสุชาติ ประเสริฐสม

 

 คุณกิตติกร โชติสกุลรัตน์

C.P.S., Adv.Cert.PSCM(ITC), CIPS Int'l Advanced Cert.Holder

ประธานฝ่ายกิจการต่างประเทศ

สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

กรรมการรองผู้จัดการ บจก.แกรนด์สยาม

วิทยากรหลักสูตร CIPS สถาบันบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายแห่งประเทศอังกฤษ

 

คุณสุชาติ ประเสริฐสม C.P.S.

อุปนายกและประธานฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ

สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

กรรมการบริหาร บจก.อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์

วิทยากรหลักสูตร CIPS สถาบันบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายแห่งประเทศอังกฤษ

 

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

7,800+VAT546 = 8,346 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 234 บาท)

(สามารถเลือกเข้าสัมมนา เพียงวันแรกหรือวันที่สองเพียงวันเดียวได้)

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

มอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา

Scroll to Top