ทำงานจัดซื้ออย่างมืออาชีพ ในการประหยัดต้นทุน / Professional Purchasing Role in Cost Savings

-


หลักการและเหตุผล

      การประหยัดต้นทุน (Cost savings) การลดต้นทุน (Cost reduction) การหลีกเลี่ยงต้นทุน

(Cost avoidance) เป็นเรื่องปกติที่ทุกบริษัทต้องทำและเป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายที่จะต้องแสดงบทบาท

เพื่อช่วยบริษัทกันทั้งนั้น ซึ่งผลงานจากฝ่ายจัดซื้อนั้นน่าสนใจและดูเหมือนว่าจะให้ผลเป็นกอบเป็นกำ

มากกว่าเพื่อน แต่น่าเสียดายที่ฝ่ายจัดซื้อของหลายบริษัทยังไม่สามารถแสดงบทบาทนี้ได้อย่างมืออาชีพ

            แต่เป็นที่ประจักษ์ชัดเจนว่าการลดต้นทุนโดยการเอาเปรียบหรือบีบคั้นกดขี่อีกฝ่ายนั้น

มีประโยชน์ฉาบฉวยเพียงในระยะสั้น แต่กลับจะส่งผลร้ายต่อเนื่องระยะยาว การทำงานจัดซื้อยุคใหม่

ในเชิงของ P&S (Purchasing & Supply Management) จึงจำเป็นต้องเรียนรู้บทบาทและยุทธวิธีให้

ถูกต้อง อันจะได้รับผลดีอย่างยั่งยืน

 

เนื้อหาของหลักสูตร

1 • เมื่อจะทำ Cost Reduction ระวังตกหลุมพรางของ Price Reduction

2 • Cost Savings ต้องดู TCO และ LCC

3 • เครื่องมือที่จะนำไปสู่ SRM คืออะไรบ้าง

           - Pareto (ABC) Analysis

           - Supplier Positioning Model

           - Supplier Preferencing Model

           - Market Management Matrix

           - Relationship Spectrum

4 • วางยุทธศาสตร์เรื่องการเลือกซัพพลายเออร์ การเลือกเทคนิคการจัดซื้อ

      การจัดการความสัมพันธ์  และการเลือกนักจัดซื้อที่รับผิดชอบ

      สำหรับสินค้าและบริการ 4 ประเภท

           - Non-critical Supplies

           - Leverage Supplies

           - Bottleneck Supplies

           - Critical Supplies

5 • เทคนิคการคบค้ากันแบบ Partnership

6 • การบริหาร Tactical Relationship และ Strategic Relationship

7 • การยุติความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์

วิทยากร


คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

(B.Sc., C.P.M., A.P.P., MCIPS)

- ผู้ก่อตั้งและนายกสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

คนแรก (พ.ศ.2531-2549) 

- คนไทยคนแรกที่ได้รับวุฒิบัตร C.P.M. และ A.P.P. สหรัฐอเมริกา

และ MCIPS กิตติมศักดิ์จากอังกฤษ

- ได้รับประกาศนียบัตร Lead Assessor for ISO-9000 สถาบัน IQC ของอังกฤษ

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

3,900+VAT273 = 4,173 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 117 บาท)

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

ทุกหลักสูตรจะมอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา

Scroll to Top