การใช้ KPI เพื่อบริหารงานจัดซื้อเชิงกลยุทธ์ / KPI for Strategic Purchasing

-


หลักการและเหตุผล

       ขณะนี้ทุกบริษัทให้ความสำคัญกับงานจัดซื้อเป็นอย่างมาก กิจการจะมีสต็อกเพียงพอที่จะบริการลูกค้าได้

และมีต้นทุนที่สามารถแข่งขันกับผู้อื่นได้นั้น ต้องอาศัยกลยุทธ์และระบบการจัดซื้อที่ดีและถูกต้อง  ประเด็นสำคั

อยู่ที่ว่า ผู้บริหารจะรู้ได้อย่างไรว่าตอนนี้มีปัญหาอะไร หรือส่อเค้าว่ากำลังจะเกิดปัญหาอะไร สาเหตุอยู่ตรงไหน

        หลักมีอยู่ว่า If you can't measure it, you can't manage it ถ้าท่านวัดไม่ได้ ท่านก็บริหารจัดการมันไม่ได้

การตั้ง KPI(Key Performance Indicator-ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ) จึงเป็นเสมือนหน้าปัทม์ที่บอกให้ผู้บริหารทราบ

และติดตามสถานการณ์ของทุก ปัญหาได้ตลอดเวลา เพื่อสามารถป้องกันแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกจุดและทันท่วงที

 

หัวข้อสัมมนา 

 1. การบริหารงานจัดซื้อเชิงกลยุทธ์คืออะไร 

 2. การเลือกกลยุทธ์และการวางแผนกลยุทธ์จัดซื้อสำหรับองค์กร 

 3. ปัจจัยสำคัญในการวางแผนกลยุทธ์ 

 4. วิวัฒนาการด้านการตลาดที่ควรรู้ 

 5. ความหมายของ CSF – Critical Success Factor หรือ KSF – Key Success Factor  

     หรือปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบกับความสำเร็จขององค์กร 

 6. การค้นหาและวิเคราะห์ CSF/KSF ขององค์กรเราเอง 

 7. ความสำคัญของ Balanced Scorecard (BSC) 

 8. การประเมินผลงานโดยใช้ KPI จาก Balanced Scorecard 

 9. กำหนด Key Performance Indicator (KPIดัชนีชี้วัดความสำเร็จ) ให้เหมาะสม 

10. หลักในการออกแบบ KPI ประเภทต่าง 

11. การเริ่มนำ KPI ออกมาใช้งาน 

12. ความสำเร็จและล้มเหลวในการใช้ KPI 

13. ตัวอย่าง KPI หลากหลายในวงการจัดซื้อ

วิทยากร


คุณกมลทิพย์ จันทรมัส

(B.A.(Econ.),X-MBA)

- ผู้มีประสบการณ์ในการบริหารงานจัดซื้อของบริษัทชั้นนำนานาชาติกว่า 30 ปี

- ผู้เชี่ยวชาญโครงการ Logistics Clinic สภาอุสาหกรรมแห่งประเทศไทย

- ที่ปรึกษาเฉพาะทางและการเขียนแผนธุรกิจ

  ของสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED)

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

3,900+VAT273 = 4,173 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 117 บาท)

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

ทุกหลักสูตรจะมอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา

Scroll to Top