การจัดซื้ออะไหล่และการจ้างงานซ่อมบำรุง (หลักสูตร 2 วัน) / Purchasing in Spare Part and Maintenance Service

-


วัตถุประสงค์

   งานจัดซื้อ/จัดหา มีขอบเขตความรับผิดชอบที่กว้างมาก โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการผลิต 
จะครอบคลุม งานจัดซื้อวัตถุดิบในการผลิต (Raw Material), จัดซื้อวัสดุหีบห่อ/บรรจุภัณฑ์ (Packaging),
จัดจ้างงานก่อสร้าง/ต่อเติมขยายโรงงาน (Construction) และ งานจัดซื้อ/จัดจ้างเพื่อการซ่อมบำรุงเครื่องจักร
(Maintenance) สำหรับงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรนั้น จะมีการบำรุงรักษา 2 แบบคือ การซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน
(Preventive Maintenance) และการซ่อมเมื่อเครื่องจักเสียในขณะทำงาน (Corrective Maintenance)
ซึ่งแน่นอนว่าต้องมีการจัดหาอะไหล่ (Spare Part) เพื่อเตรียมเก็บไว้ และการจัดซื้อฉุกเฉินเมื่อเครื่องเสีย
รวมไปถึงการว่าจ้างผู้รับเหมาเข้ามาซ่อมแซม โดยส่วนมากจะปล่อยให้เป็นหน้าที่โดยตรงของฝ่ายซ่อมบำรุง
ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมา เช่น การมีอะไหล่ไม่เพียงพอ การซื้ออะไหล่/จ้างที่มีราคาสูง
อันเนื่องมาจากความเร่งด่วนในการซ่อม และการทุจริต แต่ความจริงแล้วหากนักจัดซื้อที่รับผิดชอบ
ในส่วนงานมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานอันประกอบไปด้วย การเข้าใจถึงการบริหารอะไหล่คงคลัง
อันเป็นสิ่งที่ช่วยการลดต้นทุน การวางแผนการจัดการอะไหล่ การจัดซื้อตามปริมาณที่เหมาะสม
การจัดซื้อทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการว่าจ้างผู้รับเหมาเข้ามาทำงานซ่อมบำรุง
การบริหารสัญญาซ่อมบำรุง จะสามารถยกระดับขึ้นมารับผิดชอบงานในส่วนนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และลดต้นทุนได้อย่างมาก

หัวข้อการสัมมนา (เวลา 9.00 น. - 16.00 น.)

วันที่ 1
• แนวคิดสำหรับการจัดซื้ออะไหล่ และการวัดผล
• การจัดซื้อ จัดหา สำหรับงานซ่อมบำรุงสมัยใหม่
• หลักการจัดซื้อพื้นฐานสำหรับงานซ่อมบำรุง
• ข้อตกลงการจัดซื้อ จัดจ้าง-SLA (Service Level Agreement)
• การจัดซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุง
   -	ข้อมูลที่จำเป็นในการขอ/สั่งซื้อ (Basic requirement/Specification)
   -	การบริหารอะไหล่คงคลังเบื้องต้น (Store Spare Part Management)
   -	การวิเคราะห์เพื่อการวางกลยุทธ์ในการจัดซื้ออะไหล่ ตามหลัก ABC Analysis
   -	ปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม – EOQ (Economic Order Quantity)
   -	การวางแผนการสั่งซื้อ (Material Requirement Planning – MRP)
   -	การทำสัญญายืนราคาอะไหล่ (Spare Part Price Agreement/Consignment)
   -	ความรู้พื้นฐานในการสั่งซื้ออะไหล่ จากต่างประเทศ (Purchasing Spare Part form Oversea)
วันที่ 2
• การจ้างงานซ่อมบำรุง
   -	แนวคิดสำหรับการจ้างงานซ่อมบำรุง และการวัดผล
   -	กระบวนการงานซ่อมบำรุง / ใบสั่งซ่อม (Work Order)
   -	ประเภทของงานซ่อมบำรุง
   -	การทำสัญญายืนราคางานซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน (Preventive Service Agreement)
   -	การคิดราคางานจากกระบวนการทำงาน (Activity Base Costing-Cost Plus)
• กรณีศึกษางานจัดซื้อ อะไหล่ และการซ่อมบำรุง
• โปรแกรมสำหรับระบบงานจัดซื้อในซ่อมบำรุง (Purchasing Software in Maintenance Work)

วิทยากร


คุณปัลลพ สัจจรักษ์

(B.Eng, Msc.IT, MBA )

รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บมจ.อนันดา ดีเวลอปเม้นท์

ประสบการณ์:

- ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่ ด้านอุตสาหกรรมเกษตร

- ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ อุตสาหกรรมโทรคมนาคม การขนส่งทางราง และอุตสาหกรรมเกษตร

- วิศวกรโครงการ ประมูลและการประเมินราคาระบบท่อและโครงสร้าง

- หัวหน้าทีมงานออกแบบระบบ ERP ด้านงานจัดซื้อ/คลังพัสดุ (SAP-MM)

 

 

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

7,800+VAT546 = 8,346 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 234 บาท)

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

มอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา

Scroll to Top