การจัดซื้อจัดหาเชิงกลยุทธ์ / Strategic Procurement

-


ความสำคัญ

           จำนวนคนไม่น้อยที่คิดว่า "งานจัดซื้อ" เป็นเรื่องง่ายๆ แค่รับPR ออกPO โทรตามของ ต่อรองถูกๆ

ก็จบ อยากจะบอกว่านั่นเป็นความคิดที่ผิดถนัด ถ้าทำได้แค่นั้น เรียกว่า "เสมียน หรือ Clerk" ฉะนั้นถ้าเรา

ไม่อยากเป็นเสมียน ต้องเรียนรู้วิธี "การจัดซื้อจัดหาเชิงกลยุทธ์" ซึ่งจะทำให้ท่านๆ ทั้งหลายได้รู้วิธีการ

เลือกซื้อที่เหมาะสมอย่างชาญฉลาด

 

หัวข้อสัมมนา (09.00 – 16.00 น.) 

1. การจัดการเชิงกลยุทธ์ VS การบริหารงานในฝ่ายจัดซื้อเชิงกลยุทธ์ VS การจัดซื้อจัดหาเชิงกลยุทธ์ 

    (Strategic Management VS Strategic Purchasing and Supply

    VS Strategic Procurement) 

2. เป้าหมายขององค์กร VS เป้าหมายของฝ่ายจัดซื้อ VS เป้าหมายงานจัดซื้อจัดหา 

    (Corporate Goal VS P&S Management Goal VS Procurement Goal) 

3. การตั้งเป้าหมาย(Goal) วิสัยทัศน์(Vision) และพันธกิจ(Mission)ของฝ่ายจัดซื้อ 

4. วิธีการกำหนด SMART+C Goal และ SMART+C KPI 

5. วิเคราะห์ ABC(Pareto) Analysis เพื่อจัดลำดับการใช้จ่ายเงิน 

6. กลยุทธ์การจัดความสำคัญของสิ่งที่ต้องซื้อโดยใช้ Supply Positioning Model 

7. เคล็ด(ไม่)ลับ ในการเลือกวิธีจัดซื้อที่เหมาะสมกับสินค้าแต่ละกลุ่ม 

8. การจัดซื้อแบบ Centralized และ Decentralized แบบไหนดีกว่ากัน 

9. ควรเลือกซื้อด้วยระบบ Single Source หรือ Dual Source ดี 

10. กลยุทธ์การบริหารจัดการกับสินค้าแต่ละกลุ่ม (Hoe to Manage : Routine Items,

       Leverage Items, Bottleneck Items and Critical Items) 

11. วิธีเพิ่มมูลค่า และสร้างกำไร ด้วยหลัก 5 R

วิทยากร


คุณณิศรามิล โภคินพีรวัศ

(C.P.S./B.B.A./M.E.)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท อัลฟ่าแมเนจเมนท์คอนซัลแตนท์ จํากัด

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

4,900+VAT343 = 5,243 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 147 บาท)

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

ทุกหลักสูตรจะมอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา

 

Scroll to Top