ความรู้เบื้องต้นในการวางแผนความต้องการพัสดุ (MRP) สำหรับนักจัดซื้อ (ZOOM เต็มวัน) / Basics of MRP (Materials Requirements Planning) for Purchasers

-


ความสำคัญ

       การวางแผนความต้องการใช้พัสดุ (MRP) เป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยการเชื่อมโยงกันของข้อมูล

การขาย การตลาดการจัดซื้อจัดจ้าง การผลิต การเก็บสต็อก การจัดส่ง และบัญชีการเงิน เพื่อให้ปฏิบัติการ

ขององค์กรดำเนินไปด้วยความราบรื่น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล งานนี้ถือว่าเป็นงานสำคัญอย่างยิ่ง

บางองค์กรอาจเอางานบางส่วนหรือทั้งหมดของการวางแผน MRP มาทับซ้อนอยู่กับงานจัดซื้อ จึงเป็นความจำเป็น

ที่นักจัดซื้อต้องเข้าใจระบบการวางแผน MRP เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพราบรื่น และ

แม้ว่าฝ่ายจัดซื้อจะมิได้มีงานของการวางแผน MRP มาทับซ้อนอยู่ก็ตาม งานของฝ่ายจัดซื้อจะราบรื่นหรือขลุกขลัก

ก็ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของฝ่ายวางแผน MRP จึงเป็นความจำเป็นที่นักจัดซื้อควรทำงานแบบรู้เขารู้เรา

โดยทำความเข้าใจระบบการวางแผนความต้องการใช้พัสดุ (MRP) เอาไว้บ้างก็จะมีประโยชน์อย่างยิ่ง

 

หัวข้อสัมมนา (09.00 – 16.00 น.)

1. ขอบเขตและหน้าที่ของการวางแผนความต้องการใช้พัสดุ

2. หากการวางแผนผิดพลาด จะส่งผลอย่างไรบ้างต่อ...

                     - ฝ่ายขาย และฝ่ายการตลาด

                    ฝ่ายจัดซื้อ

                    - ฝ่ายผลิต

                    - ฝ่ายสโตร์

                    - ฝ่ายจัดส่ง

                    - ฝ่ายบัญชีการเงิน

3. การพยากรณ์การขาย/การใช้ – Demand forecasting

4. สูตรการผลิต BOM – Bill of materials

5. MPS - Master production schedule สำคัญอย่างไร

6. วิธีคิดคำนวณย้อนกลับของ MRP – Materials requirement planning

7. การวางแผนต้องเข้าใจปัญหาและต้นทุนของการเก็บสต็อกด้วย

8. จุดสั่งซื้อ ROP – Reorder point

9. จำนวนการสั่งซื้อที่ประหยัด EOQ – Economic order quantity

วิทยากร


คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

(B.Sc., C.P.M., A.P.P., MCIPS)

- ผู้ก่อตั้งและนายกสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

คนแรก (พ.ศ.2531-2549) 

- คนไทยคนแรกที่ได้รับวุฒิบัตร C.P.M. และ A.P.P. สหรัฐอเมริกา

และ MCIPS กิตติมศักดิ์จากอังกฤษ

- ได้รับประกาศนียบัตร Lead Assessor for ISO-9000 สถาบัน IQC ของอังกฤษ

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 35
วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 36
วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 37
วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 38
วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 39
วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)
รุ่นที่ 40
วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.
ZOOM (เต็มวัน)

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

3,300+VAT231 = 3,531 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 99 บาท)
ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์หรือนำไปเผยแพร่

 

Scroll to Top