การพัฒนายุทธศาสตร์งานจัดซื้อจัดหา เพื่อสร้างกำไรให้แก่องค์กร / Developing Supply Strategies to Contribute Profit

-


หลักการและเหตุผล

       งานจัดซื้อ ไม่ว่าจะซื้อสินค้า วัตถุดิบหรือบริการ เป็นกิจกรรมหลัก (key activity) ในระบบซัพพลายเชน

ซึ่งจะสำเร็จราบรื่นดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับผู้ดูแลกำกับงาน จัดซื้อ รวมถึงตัวนักจัดซื้อในทีมงานด้วย จึงต้องมีการ

พัฒนายุทธศาสตร์งานจัดซื้อจัดหา (developing supply strategies) ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ โดยรวม

ขององค์กรที่มีเป้าหมายมุ่งมั่น เพื่อการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบัน ปัญหาของ งานจัดซื้อจะต้องลดน้อยลง

หรือไม่มีเลยในเรื่องของขาด ของมาไม่ทัน ของไม่ได้คุณภาพ ราคาขยับสูงขึ้นเรื่อย ค่าใช้จ่ายสูง ไม่มี

สัมพันธภาพที่ดีกับซัพพลายเออร์เก็บรักษาสต็อกของบางอย่างมาก เกินไป บางอย่างก็น้อยเกินไป ไม่รู้ว่า

จะซื้อวัสดุใดก่อนหลัง วัสดุใดเร่งด่วนสำคัญกว่า คำขอให้ซื้อทุกรายการดูเหมือนมีความต้องการด่วนไปหมด

เกิดความสับสนลุกลนอยู่ตลอดเวลา ทำให้องค์กรเสียโอกาสทางการค้าและทำกำไร อันเนื่องจากไม่มี

การพัฒนายุทธศาสตร์งานจัดซื้อ

               หลักสูตรนี้จะเพิ่มศักยภาพความเป็นมืออาชีพของทีมงาน จัดซื้อเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ ทำให้

องค์กรอยู่ได้ กำไรดี ตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์หลักขององค์กร

 

เนื้อหาของหลักสูตร

1. Pre-test

2. ทำความเข้าใจในเป้าหมายและยุทธศาสตร์ขององค์กรกับเป้าหมายของหน่วยงานจัดซื้อ 

   พร้อมตัวอย่าง

3. ความหมายและองค์ประกอบของยุทธศาสตร์ในงานจัดซื้อจัดหา

4. การบริหารสัมพันธภาพกับซัพพลายเออร์เชื่อมโยงกับข้อตกลงในสัญญาซื้อ

5. ทำความเข้าใจหลักของสัญญาซื้อ 6 รูปแบบมาตรฐาน

6. วิธีแบ่งกลุ่มและจัดลำดับความสำคัญของสินค้าวัตถุดิบหรือบริการที่ซื้อ เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์

    งานจัดซื้อ เน้นการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ เช่นในเรื่อง 

            - เลือกใช้ยุทธศาสตร์ต่างกันกับการซื้อสินค้าแต่ละกลุ่ม

            - วิธีกำกับดูแลของรายการที่มีความเสี่ยงและผลกระทบสูงต่อองค์กร 

            - เก็บรักษาระดับสต็อกสินค้า วัตถุดิบแต่ละชนิดในปริมาณที่ต่างกัน 

            - สินค้าใดต่อรองราคาเพื่อลดต้นทุนในปีหนึ่งๆ ได้เป็นเงินจำนวนมาก

            - ลด lead time

7. วิธีจัดกลุ่มลูกค้า และ “ลูกค้าที่ดี” ในมุมมองของซัพพลายเออร์

8. การซื้อสินค้าประเภท commodity และวิธีซื้อแบบ hedging เพื่อลดความเสี่ยง

9. การตรวจประเมินซัพพลายเออร์ก่อนลงมือซื้อขาย และประเมินคำเสนอขาย

10. Workshop คัดเลือกผู้ขาย จัดสรรปริมาณซื้อจากผู้ขายแต่ละราย

11. Post-test

วิทยากร


คุณสุชาติ ประเสริฐสม

(C.P.S.)

- อุปนายกและประธานฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ

  สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

- กรรมการบริหาร บจก.อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์

- วิทยากรหลักสูตร CIPS สถาบันบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายแห่งประเทศอังกฤษ

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

3,300+VAT231 = 3,531 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 99 บาท)

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

ทุกหลักสูตรจะมอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา

Scroll to Top