นักจัดซื้อมือใหม่ / New Professional Purchaser

-


        ใครๆ ก็สามารถทำงานด้านจัดซื้อได้ แต่การจะเป็นนักจัดซื้อที่สร้างกำไรให้องค์กร

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงต้องรู้และเข้าใจการบริหารงานจัดซื้อที่ถูกต้อง

 

หัวข้อสัมมนา (09.00 – 16.00 น.) 

1. เข้าใจบทบาทหน้าที่งานจัดซื้อ 

2. เป้าหมายของหน่วยงานจัดซื้อกับองค์กร 

3. วิธีการบริหารจัดการกับใบขอซื้อหลายรูปแบบ 

4. วิธีการหาแหล่งขายและการวิเคราะห์ 

5. ความเข้าใจการทำงานร่วมกับแผนกต่างๆ เช่น แผนกวางแผนการผลิต 

    การตลาดและขาย เป็นต้น 

6. ความสำคัญของการตั้งเป้าหมาย ตัวชี้วัด วิธีการและการปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย 

7. ถาม-ตอบ

วิทยากร


คุณกมลทิพย์ จันทรมัส

(B.A.(Econ.),X-MBA)

- ผู้มีประสบการณ์ในการบริหารงานจัดซื้อของบริษัทชั้นนำนานาชาติกว่า 30 ปี

- ผู้เชี่ยวชาญโครงการ Logistics Clinic สภาอุสาหกรรมแห่งประเทศไทย

- ที่ปรึกษาเฉพาะทางและการเขียนแผนธุรกิจ

  ของสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED)

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

3,900+VAT273 = 4,173 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 117 บาท)

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

ทุกหลักสูตรจะมอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา

Scroll to Top