การบริหารงานจัดซื้อสู่ความเป็นเลิศ / Excellent Purchasing & Supply Management

-


         การทำงานในปัจจุบัน เราคงไม่สามารถทำงานไปวันๆ หรือทำเป็นเฉพาะงานที่เคยทำเท่านั้น

เนื่องจากยุคสมัยเปลี่ยนไปการแข่งขันก็มีมากขึ้น เศรษฐกิจก็ย่ำแย่เหมือนที่หลายๆท่านทราบว่า

มีบริษัทยักษ์ใหญ่จำนวนไม่น้อย ทยอยปลดพนักงานระดับหัวหน้างานขึ้นไปออกเป็นจำนวนมาก

เพื่อลดค่าใช้จ่ายในบริษัทลง ถ้าทำงานแบบเดิมๆก็คงลำบาก

          การบริหารงานจัดซื้อสู่ความเป็นเลิศจะช่วยให้ท่านบริหารงานได้อย่างมีทิศทางและ

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ท่านจะได้เรียนรู้การเขียนขอบข่ายการทํางานในฝ่ายจัดซื้อทั้งหมดและ

เข้าใจขอบข่ายการทํางานของแต่ละตํแหน่งงานที่เหมาะสมเมื่อท่่านรู้และเข้าใจท่านก็สามารถพัฒนา

ให้ทุกคนในฝ่ายทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นหลักสูตรนี้เหมาะสําหรับผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

และหัวหน้างานจัดซื้อทุกท่านเพราะถือว่าเป็น MANAGERIAL COMPETENCY ที่สําคัญอย่างยิ่งยวด

 

หัวข้อสัมมนา (09.00 – 16.00 น.) 

1. สิ่งที่ผู้บริหารฝ่ายจัดซื้อต้องรู้

    - CORE COMPETENCY

    - FUNCTIONAL COMPETENCY

    - MANAGERIAL COMPETENCY

2. ประโยชน์ของ JD ที่หลายคนมองข้าม!

3. ขั้นตอนการกําหนดขอบข่ายความรับผิดชอบของฝ่ายจัดซื้อ

4. ORGANIZATION CHART VS POSITION CHART

5. FUNCTIONAL DESCRIPTION VS JOB DESCRIPTION

6. ใครต้องมีส่วนร่วมในการจัดทํา

7. การเขียนรายละเอียดงานของฝ่ายจัดซื้อทั้งหมด (JR MATRIX)

8. การเขียนใบกําหนดหน้าที่งานของแต่ละตําแหน่งในฝ่ายจัดซื้อ (SMART JD)

9. JD ของฝ่ายจัดซื้อในปัจจุบัน VS SMART JD

10. การวิเคราะห์ความเหมาะสมของแต่ละตําแหน่งงาน

11. SMART JD กับ การบริหารการสืบทอดตําแหน่ง (SUCCESSION PLANNING MANAGEMENT)

12. SMART JD ฝ่ายจัดซื้อ กับ ระบบการบริหารคุณภาพ (ISO)

13. SMART JD ฝ่ายจัดซื้อ กับ มาตรฐานคุณภาพระดับชาติ (TQA)

วิทยากร


คุณณิศรามิล โภคินพีรวัศ

(C.P.S./B.B.A./M.E.)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท อัลฟ่าแมเนจเมนท์คอนซัลแตนท์ จํากัด

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

4,900+VAT343 = 5,243 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 147 บาท)

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

ทุกหลักสูตรจะมอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา

Scroll to Top