การจัดทำบัญชีสินทรัพย์ถาวร และค่าเสื่อมราคา (Fixed Assets & Depreciation)

-


ความสำคัญ

               สินทรัพย์ถาวรที่มีอยู่ใช้เพื่อประโยชน์ของกิจการ มูลค่าของสินทรัพย์ย่อมลดลงจากวันที่ซื้อสินทรัพย์ มีการเสื่อมสภาพตามอายุและลักษณะการใช้งาน ประโยชน์และประสิทธิภาพลดลง กิจการจึงต้องเฉลี่ยราคาทุนของสินทรัพย์ตามอายุการใช้งาน เพื่อคำนวณเสื่อมของสินทรัพย์ถาวรในแต่ละงวดบัญชี โดยสินทรัพย์ถาวรที่นำมาคิดค่าเสื่อมราคาเป็นสินทรัพย์ประเภทที่มีตัวตน (Tangible Fixed Assets) อาทิ อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง ยานพาหนะ โดยจะตัดเป็นค่าใช้จ่ายประจำงวด  ยกเว้น ที่ดิน โดยกิจการจะต้องบันทึกค่าเสื่อมราคาในแต่ละงวดบัญชี คือไม่สามารถตัดเป็นค่าใช้จ่ายได้ทั้งจำนวน ณ ปีที่ซื้อสินทรัพย์ถาวร

หัวข้อสัมมนา

 1. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (Property, Plant and Equipment / TAS 16, NPAEs 10)

 2. การด้อยค่าของสินทรัพย์ (Impairment of Assets / TAS 36)

 3. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (Intangible Asset / TAS 38, NPAEs 11)

 4. การวางระบบการบริหารบัญชีสินทรัพย์และการวางระบบควบคุม

       - การตั้งรหัสสินทรัพย์

       - การจัดทำบัตรสินทรัพย์

       - การตรวจนับสินทรัพย์

       - สินทรัพย์ที่มีราคาต่ำแต่ปริมาณมาก

       - การโอนสินทรัพย์ระหว่างฝ่ายหรือระหว่างบริษัท

 5. มูลค่าของสินทรัพย์และการตีราคาสินทรัพย์

       - ราคาทุนของสินทรัพย์ประกอบด้วยอะไรบ้าง

       - การคำนวณต้นทุน การกำหนดประเภท ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

       - การได้มาซึ่งสินทรัพย์จากการเช่าซื้อ ลิสซิ่ง ผ่อนชำระ

       - การแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ที่คล้ายกันแตกต่างกัน

       - การแลกซื้อสินทรัพย์ เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี

        - มูลค่าของสินทรัพย์การตีราคาสินทรัพย์เพิ่มขึ้น

       - ถ้ามีการซ่อมบำรุงจะถือเป็นสินทรัพย์หรือค่าใช้จ่าย

       - กรณีซื้อสินทรัพย์เป็นเงินตราต่างประเทศจะคำนวณอย่างไร

        - วิธีการและการเริ่มคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่สร้างขึ้นเอง

        - แนวปฏิบัติเมื่อเกิดการด้อยค่าและการวัดมูลค่าสินทรัพย์

 6. หลักเกณฑ์ในการกำหนดว่าค่าใช้จ่ายใดถือเป็นสินทรัพย์ที่ต้องคิดค่าสึกหรอหรือคิดค่าเสื่อมราคา

     และหลักเกณฑ์ใดที่ถือเป็นค่าใช้จ่ายในรอบบัญชีทั้งจำนวน ตามหลักบัญชีและภาษีอากร

       - ดอกเบี้ยจากการกู้ยืม เพื่อซื้อสินทรัพย์

       - การนำสินทรัพย์เข้ามาใช้ในกิจการ

       - การจำหน่ายสินทรัพย์และการทำลายสินทรัพย์

       - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสินทรัพย์หรือเคลื่อนย้ายสินทรัพย์

 7. รายจ่ายต้องห้ามของรถยนต์นั่งหรือรถโดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 315

 8. หลักเกณฑ์ของสรรพากร กรณีการคิดค่าเสื่อมราคา ค่าสึกหรอ ด้วยวิธี Double Declining Balance Method

 9. การบันทึกบัญชีและการเสียภาษีกรณีขายสินทรัพย์ที่ยังหักค่าสึกหรอหรือค่าเสื่อมราคาไม่หมด

10. สิทธิพิเศษเพื่อประหยัดภาษีจากกฎหมายใหม่ในการคิดค่าสึกหรอ

       - ค่าเสื่อมราคาของคอมพิวเตอร์

       - เครื่องบันทึกการเก็บเงิน

       - เครื่องจักรที่ใช้เพื่อการวิจัยและพัฒนา

11. การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล จากดอกเบี้ยการซื้อสินทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน เพื่อใช้ในการประกอบกิจการ

วิทยากร


อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์ (TA)

 ผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร (TAX AUDITOR)

ประสบการณ์:

รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี บริษัท เอ็มบีเค จำกัด (มหาชน)

ที่ปรึกษาและวางระบบบัญชี ในการบริหารงานด้านบัญชีมากกว่า 25 ปี

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 125
วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม แรมแบรนดท์ (สุขุมวิท 18)
ซอยสุขุมวิท 18 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท
รุ่นที่ 126
วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม แรมแบรนดท์ (สุขุมวิท 18)
ซอยสุขุมวิท 18 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท
รุ่นที่ 127
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม แรมแบรนดท์ (สุขุมวิท 18)
ซอยสุขุมวิท 18 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท
รุ่นที่ 128
วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม แรมแบรนดท์ (สุขุมวิท 18)
ซอยสุขุมวิท 18 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท
รุ่นที่ 129
วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม แรมแบรนดท์ (สุขุมวิท 18)
ซอยสุขุมวิท 18 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท
รุ่นที่ 130
วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00 น.
โรงแรม แรมแบรนดท์ (สุขุมวิท 18)
ซอยสุขุมวิท 18 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

3,400+VAT238 = 3,638 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 102 บาท)

(รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

Scroll to Top