การบริหารความเสี่ยงในฝ่ายจัดซื้อ / Risk Management in Procurement

-


  พอพูดถึง “การบริหารความเสี่ยง” นักจัดซื้อหลายท่าน อาจมอง ว่าเป็นเรื่องไกลตัว เป็นหน้าที่ของ

ฝ่ายบริหารที่ต้องเป็นผู้ดำเนินการ ไม่ใช่เรา ซึ่ง แท้จริงแล้ว เกี่ยวข้องและสำคัญสำหรับฝ่ายจัดซื้ออย่างมาก

หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงในฝ่ายจัดซื้อ นี้จะช่วยให้ผู้บริหารฝ่ายจัดซื้อ

ทุกท่านเข้าใจ และสามารถ วิเคราะห์หาความเสี่ยงและแนวทางป้องกัน พร้อมทั้งสามารถจัดทำคู่มือจัดซื้อ

“การบริหารความเสี่ยงในฝ่ายจัดซื้อ” เพื่อป้องกันปัญหา และพร้อม รับมือกับปัญหาที่ไม่คาดคิดมาก่อน

อย่างมืออาชีพทีเดียว

 

หัวข้อสัมมนา (09.00 – 16.00 น.)

 

1. ความหมาย และคำจำกัดความที่ต้องรู้เกี่ยวกับ “การบริหารความเสี่ยง”


2. ความเสี่ยง VS ปัจจัยเสี่ยง VS การบริหารความเสี่ยง


3. 4 ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ต้องรู้ !


4. ความเสี่ยงมาจากไหน ?


5. ความเสี่ยงเกี่ยวกับฝ่ายจัดซื้อตรงไหน ?


6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในฝ่ายจัดซื้อ


7. วิธีหาแนวทางป้องกัน และการบริหารความเสี่ยง


8. การจัดทำคู่มือ “การบริหารความเสี่ยงในฝ่ายจัดซื้อ”

วิทยากร


คุณณิศรามิล โภคินพีรวัศ

(C.P.S./B.B.A./M.E.)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท อัลฟ่าแมเนจเมนท์คอนซัลแตนท์ จํากัด

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

4,900+VAT343 = 5,243 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 147 บาท)

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

ทุกหลักสูตรจะมอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา

 

 

Scroll to Top